Trắc nghiệm Ngữ âm Review 3 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  grate

 • B

  staple

 • C

  marinate

 • D

  shallot

Câu 2 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  explore

 • B

  expedition

 • C

  resort

 • D

  environment

Câu 3 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  massive

 • B

  immersion

 • C

  imitate

 • D

  variety

Câu 4 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  recipe

 • B

  tablespoon

 • C

  ingredient

 • D

  benefit

Câu 5 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  original

 • B

  geography

 • C

  imperial

 • D

  stimulating

Câu 6 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  accent

 • B

  mistake

 • C

  global

 • D

  rusty

Câu 7 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  versatile

 • B

  slice

 • C

  sprinkle

 • D

  combine

Câu 8 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  package

 • B

  stalagmite

 • C

  lag

 • D

  safari

Câu 9 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  rusty

 • B

  punctual

 • C

  universal

 • D

  subject

Câu 10 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  avocado

 • B

  ingredient

 • C

  traditional

 • D

  significant

Câu 11 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  magnificence

 • B

  accessible

 • C

  affordable

 • D

  destination

Câu 12 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  bilingual

 • B

  dialect

 • C

  dominance

 • D

  specially

Câu 13 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  sprinkle

 • B

  drain

 • C

  tender

 • D

  garnish

Câu 14 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  imitate

 • B

  translate

 • C

  phrase

 • D

  language

Câu 15 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  explore

 • B

  exotic

 • C

  explain

 • D

  excuse

Câu 16 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  celery

 • B

  marinate

 • C

  versatile

 • D

  mayonnaise

Câu 17 :

 Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  punctual

 • B

  flexible

 • C

  openness

 • D

  specific

Câu 18 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  establishment

 • B

  derivative

 • C

  population

 • D

  simplicity

Câu 19 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  garnish

 • B

  slice

 • C

  dip

 • D

  grill

Câu 20 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  pyramid

 • B

  magnificent

 • C

  bank

 • D

  travel

Câu 21 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  reason

 • B

  dominance

 • C

  massive

 • D

  rusty

Câu 22 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  cucumber

 • B

  delicious

 • C

  tomato

 • D

  nutritious

Câu 23 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  stalagmite

 • B

  holiday

 • C

  excursion

 • D

  dialect

Câu 24 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  accent

 • B

  factor

 • C

  global

 • D

  erode

Câu 25 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  spread

 • B

  cream

 • C

  bread

 • D

  head

Câu 26 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  exotic

 • B

  erode

 • C

  checkout

 • D

  decision

Câu 27 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  variety

 • B

  bilingual

 • C

  derivative

 • D

  dialect

Câu 28 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  breathtaking

 • B

  safari

 • C

  traveller

 • D

  various

Câu 29 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  curry

 • B

  garnish

 • C

  gravy

 • D

  shallot

Câu 30 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  dominance

 • B

  pyramid

 • C

  imitate

 • D

  confusion

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  grate

 • B

  staple

 • C

  marinate

 • D

  shallot

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

grate /ɡrt/

staple /ˈstpl/

marinate  /ˈmærɪnt/

shallot /ʃəˈlɒt/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ə/, các phương án còn lại được phát âm là /eɪ/.

Câu 2 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  explore

 • B

  expedition

 • C

  resort

 • D

  environment

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

explore /ɪkˈsplɔː(r)/

expedition /ˌekspəˈdɪʃn/

resort /rɪˈzɔːt/

environment /ɪnˈvaɪrənmənt/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /e/, các phương án còn lại được phát âm là /ɪ/.

Câu 3 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  massive

 • B

  immersion

 • C

  imitate

 • D

  variety

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-i”

Lời giải chi tiết :

massive /ˈmæsɪv/  

immersion /ɪˈmɜːʃn/

imitate /ˈɪmɪteɪt/

variety /vəˈrəti/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /aɪ/, các phương án còn lại được phát âm là /ɪ/.

Câu 4 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  recipe

 • B

  tablespoon

 • C

  ingredient

 • D

  benefit

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

recipe /ˈresəpi/

tablespoon /ˈteɪblspuːn/

ingredient /ɪnˈɡriːdiənt/

benefit /ˈbenɪfɪt/

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 5 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  original

 • B

  geography

 • C

  imperial

 • D

  stimulating

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

original /əˈrɪdʒənl/  

geography /dʒiˈɒɡrəfi/

imperial /ɪmˈpɪəriəl/

stimulating /ˈstɪmjuleɪtɪŋ/

Phương án D có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 6 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  accent

 • B

  mistake

 • C

  global

 • D

  rusty

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

accent /ˈæksent/

mistake /mɪˈsteɪk/

global /ˈɡləʊbl/

rusty /ˈrʌsti/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 7 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  versatile

 • B

  slice

 • C

  sprinkle

 • D

  combine

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [i]

Lời giải chi tiết :

versatile /ˈvɜːsətl/

slice /sls/

sprinkle /ˈsprɪŋkl/

combine /kəmˈbn/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /ɪ/, các phương án còn lại được phát âm là /aɪ/.

Câu 8 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  package

 • B

  stalagmite

 • C

  lag

 • D

  safari

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [a]

Lời giải chi tiết :

package /ˈpækɪdʒ/

stalagmite /ˈstæləɡmaɪt/

lag /læɡ/

safari /səˈfɑːri/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ə/, các phương án còn lại được phát âm là /æ/.

Câu 9 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  rusty

 • B

  punctual

 • C

  universal

 • D

  subject

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [u]

Lời giải chi tiết :

rusty /ˈrʌsti/

punctual /ˈpʌŋktʃuəl/

universal /ˌjuːnɪˈvɜːsl/

subject /ˈsʌbdʒekt/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /ju/, các phương án còn lại được phát âm là /ʌ/.

Câu 10 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  avocado

 • B

  ingredient

 • C

  traditional

 • D

  significant

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

avocado /ˌævəˈkɑːdəʊ/ 

ingredient /ɪnˈɡriːdiənt/

traditional /trəˈdɪʃənl/

significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/

Phương án A có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 11 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  magnificence

 • B

  accessible

 • C

  affordable

 • D

  destination

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

magnificence /mæɡˈnɪfɪsns/  

accessible /əkˈsesəbl/

affordable /əˈfɔːdəbl/

destination /ˌdestɪˈneɪʃn/

Phương án D có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 12 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  bilingual

 • B

  dialect

 • C

  dominance

 • D

  specially

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

bilingual /ˌbaɪˈlɪŋɡwəl/  

dialect /ˈdaɪəlekt/

dominance /ˈdɒmɪnəns/

specially /ˈspeʃəli/

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 13 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  sprinkle

 • B

  drain

 • C

  tender

 • D

  garnish

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [n]

Lời giải chi tiết :

sprinkle /ˈsprɪŋkl/

drain /dreɪn/

tender /ˈtendə(r)/

garnish /ˈɡɑːnɪʃ/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /ŋ/, các phương án còn lại được phát âm là /n/.

Câu 14 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  imitate

 • B

  translate

 • C

  phrase

 • D

  language

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [a]

Lời giải chi tiết :

imitate /ˈɪmɪtt/

translate /trænzˈlt/

phrase /frz/

language /ˈlæŋɡwɪdʒ/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /æ/, các phương án còn lại được phát âm là /eɪ/.

Câu 15 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  explore

 • B

  exotic

 • C

  explain

 • D

  excuse

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [ex]

Lời giải chi tiết :

explore /ɪkˈsplɔː(r)/  

exotic /ɪɡˈzɒtɪk/

explain /ɪkˈspleɪn/

excuse /ɪkˈskjuːs/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /ɪɡˈz/, các phương án còn lại được phát âm là /ɪkˈs/.

Câu 16 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  celery

 • B

  marinate

 • C

  versatile

 • D

  mayonnaise

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

celery /ˈseləri/

marinate /ˈmærɪneɪt/

versatile /ˈvɜːsətaɪl/

mayonnaise /ˌmeɪəˈneɪz/

Phương án D có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 17 :

 Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  punctual

 • B

  flexible

 • C

  openness

 • D

  specific

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

punctual /ˈpʌŋktʃuəl/

flexible /ˈfleksəbl/

openness /ˈəʊpənnəs/

specific /spəˈsɪfɪk/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 18 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  establishment

 • B

  derivative

 • C

  population

 • D

  simplicity

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

establishment /ɪˈstæblɪʃmənt/

derivative /dɪˈrɪvətɪv/

population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/

simplicity /sɪmˈplɪsəti/

Phương án C có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 19 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  garnish

 • B

  slice

 • C

  dip

 • D

  grill

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [i]

Lời giải chi tiết :

garnish /ˈɡɑːnɪʃ/

slice /sls/

dip /dɪp/

grill /ɡrɪl/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /aɪ/, các phương án còn lại được phát âm /ɪ/.

Câu 20 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  pyramid

 • B

  magnificent

 • C

  bank

 • D

  travel

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [a]

Lời giải chi tiết :

pyramid /ˈpɪrəmɪd/

magnificent /mæɡˈnɪfɪsnt/

bank /bæŋk/

travel /ˈtrævl/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /ə/, các phương án còn lại được phát âm /æ/.

Câu 21 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  reason

 • B

  dominance

 • C

  massive

 • D

  rusty

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [s,ss,ce]

Lời giải chi tiết :

reason /ˈriːzn/

dominance /ˈdɒmɪnəns/

massive /ˈmæsɪv/

rusty /ˈrʌsti/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /z/, các phương án còn lại được phát âm /s/.

Câu 22 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  cucumber

 • B

  delicious

 • C

  tomato

 • D

  nutritious

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

cucumber /ˈkjuːkʌmbə(r)/

delicious /dɪˈlɪʃəs/

tomato /təˈmɑːtəʊ/

nutritious /njuˈtrɪʃəs/

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 23 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  stalagmite

 • B

  holiday

 • C

  excursion

 • D

  dialect

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

stalagmite /ˈstæləɡmaɪt/

holiday /ˈhɒlədeɪ/

excursion /ɪkˈskɜːʃn/

dialect /ˈdaɪəlekt/

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 24 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  accent

 • B

  factor

 • C

  global

 • D

  erode

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết 

Lời giải chi tiết :

Quy tắc chung: Danh từ hoặc tính từ có 2 âm tiết thường có trọng âm 1; động từ có 2 âm tiết thường có trọng âm 2.

accent (n) /ˈæksent/

factor (n) /ˈfæktə(r)/

global (a) /ˈɡləʊbl/

erode (v) /ɪˈrəʊd/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 25 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  spread

 • B

  cream

 • C

  bread

 • D

  head

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [ea]

Lời giải chi tiết :

spread /spred/

cream /krm/

bread /bred/ 

head /hed/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /iː/, các phương án còn lại được phát âm /e/.

Câu 26 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  exotic

 • B

  erode

 • C

  checkout

 • D

  decision

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [e]

Lời giải chi tiết :

exotic /ɪɡˈzɒtɪk/

erode /ɪˈrəʊd/

checkout /ˈtʃekaʊt/

decision /dɪˈsɪʒn/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /e/, các phương án còn lại được phát âm /ɪ/.

Câu 27 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  variety

 • B

  bilingual

 • C

  derivative

 • D

  dialect

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [i]

Lời giải chi tiết :

variety /vəˈrəti/

bilingual /ˌbˈlɪŋɡwəl/

derivative /dɪˈrɪvətɪv/

dialect /ˈdəlekt/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /ɪ/, các phương án còn lại được phát âm /aɪ/.

Câu 28 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  breathtaking

 • B

  safari

 • C

  traveller

 • D

  various

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

breathtaking /ˈbreθteɪkɪŋ/

safari /səˈfɑːri/

traveller /ˈtrævələ(r)/

various /ˈveəriəs/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 29 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  curry

 • B

  garnish

 • C

  gravy

 • D

  shallot

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Quy tắc chung: Danh từ hoặc tính từ có 2 âm tiết thường có trọng âm 1, động từ có 2 âm tiết thường có trọng âm 2. 

curry (n) /ˈkʌri/

garnish (n,v) /ˈɡɑːnɪʃ/

gravy (n) /ˈɡreɪvi/

shallot (n) /ʃəˈlɒt/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1

Câu 30 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  dominance

 • B

  pyramid

 • C

  imitate

 • D

  confusion

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

dominance /ˈdɒmɪnəns/

pyramid /ˈpɪrəmɪd/

imitate /ˈɪmɪteɪt/

confusion /kənˈfjuːʒn/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

close