Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 3 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

 

A. relative

B. cognitive

C. embarrassed

D. confident   

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. wonderful

B. emergency

C. adulthood

D. indicator 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. adolescence

B. independence

C. discipline

D. metropolitan 

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. worried

B. relaxed

C. resolved

D. aware 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. relate

B. contain

C. boredom

D. inform 

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A.  confident

B. graduate

C. medicine

D. encourage  

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. convince

B. guidance

C. friendship

D. pressure

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. cognitive 

B. abandon

C. emotion

D. important 

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. depress

B. manage  

C. expect

D. assure 

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. concentrate

B. tense

C. stressed

D. self-aware  

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. columnist

B. frustrated

C. study

D. adulthood

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. resemble

B. adolescence

C. independence

D. destruction 

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. delighted

B. depressed

C. embarrassed 

D. relative

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. classmate

B. missing

C. embarrass

D. pressure 

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. delighted

B. decision

C. advice

D. helpline

Câu 16 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. tense

B. skill

C. decision

D. house-keeping  

Câu 17 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. embarrassed                  

B. embroidered          

C. preserved             

D. structured

Câu 18 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. authentic        

B. thereby                 

C. thread               

D. theory 

Câu 19 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. sculpture  

B. structure          

C. closure             

D. failure 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

 

A. relative

B. cognitive

C. embarrassed

D. confident   

Đáp án

C. embarrassed

Phương pháp giải :

- Phát âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

relative /ˈrelətɪv/                                 

cognitive /ˈkɒɡnətɪv/

embarrassed /ɪmˈbærəst/                    

confident /ˈkɒnfɪdənt/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2 còn lại rơi vào âm tiết 1.

Đáp án: C

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. wonderful

B. emergency

C. adulthood

D. indicator 

Đáp án

B. emergency

Phương pháp giải :

Xem lại phần từ vựng

Lời giải chi tiết :

wonderful /ˈwʌn.də.fəl/                          

emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/

adulthood /ˈædʌlthʊd/                            

indicator /ˈɪn.dɪ.keɪ.tər/

Câu B trọng âm rời vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: B

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. adolescence

B. independence

C. discipline

D. metropolitan 

Đáp án

C. discipline

Phương pháp giải :

Xem lại phần từ vựng

Lời giải chi tiết :

adolescence /ˌædəˈlesns/             

independence /ˌɪndɪˈpendəns/

discipline /ˈdɪsəplɪn/                    

metropolitan /ˌmetrəˈpɒlɪtən/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 3

Đáp án: C

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. worried

B. relaxed

C. resolved

D. aware 

Đáp án

A. worried

Phương pháp giải :

- Phát âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

worried /ˈwʌrid/            

relaxed /rɪˈlækst/

resolved /rɪˈzɒlvd/          

aware /əˈweə(r)/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2

Đáp án: A

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. relate

B. contain

C. boredom

D. inform 

Đáp án

C. boredom

Phương pháp giải :

- Phát âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

relate /rɪˈleɪt/               

contain /kənˈteɪn/

boredom /ˈbɔːdəm/      

inform /ɪnˈfɔːm/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: C

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A.  confident

B. graduate

C. medicine

D. encourage  

Đáp án

D. encourage  

Phương pháp giải :

- Phát âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

confident /ˈkɒnfɪdənt/            

graduate /ˈɡrædʒuət/

medicine /ˈmedsn/                 

encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: D

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. convince

B. guidance

C. friendship

D. pressure

Đáp án

A. convince

Phương pháp giải :

Phát âm của từ có 2 âm tiết

- Xem lại phần từ vựng 

Lời giải chi tiết :

convince /kənˈvɪns/                  

guidance /ˈɡaɪdns/

friendship /ˈfrendʃɪp/                

pressure /ˈpreʃə(r)/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: A

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. cognitive 

B. abandon

C. emotion

D. important 

Đáp án

A. cognitive 

Phương pháp giải :

Phát âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

cognitive /ˈkɒɡnətɪv/                

abandon /əˈbændən/

emotion /ɪˈməʊʃn/                    

important /ɪmˈpɔːtnt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: A

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. depress

B. manage  

C. expect

D. assure 

Đáp án

B. manage  

Phương pháp giải :

- Phát âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

depress /dɪˈpres/                     

manage /ˈmænɪdʒ/

expect /ɪkˈspekt/                     

assure /əˈʃʊə(r)/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: B

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. concentrate

B. tense

C. stressed

D. self-aware  

Đáp án

A. concentrate

Phương pháp giải :

Phát âm "-e"

Lời giải chi tiết :

concentrate /ˈkɒnsntreɪt/         

tense /tens/

stressed /strest/                        

self-aware /ˌself əˈweə(r)/

Câu A đuôi “-e” được phát âm thành /s/, còn lại phát âm thành /e/

Đáp án: A

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. columnist

B. frustrated

C. study

D. adulthood

Đáp án

A. columnist

Phương pháp giải :

Phát âm "-u"

Lời giải chi tiết :

columnist /ˈkɒləmnɪst/               

frustrated /frʌˈstreɪtɪd/

study /ˈstʌdi/                              

adulthood /ˈædʌlthʊd/

Câu A đuôi “-u” phát âm thành /ə/, còn lại phát âm thành /ʌ/

Đáp án: A

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. resemble

B. adolescence

C. independence

D. destruction 

Đáp án

D. destruction 

Phương pháp giải :

Phát âm "-e"

Lời giải chi tiết :

resemble /rɪˈzembl/                            

adolescence /ˌædəˈlesns/

independence /ˌɪndɪˈpendəns/            

destruction /dɪˈstrʌkʃn/

Câu D đuôi “-e” phát âm thành /ɪ/, còn lại phát âm thành /e/

Đáp án: D

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. delighted

B. depressed

C. embarrassed 

D. relative

Đáp án

D. relative

Phương pháp giải :

phát âm "-e"

Lời giải chi tiết :

delighted /dɪˈlaɪtɪd/                    

depressed /dɪˈprest/

embarrassed /ɪmˈbærəst/            

relative /ˈrelətɪv/

Câu D đuôi “-e” phát âm thành /e/, còn lại phát âm thành /ɪ/

Đáp án: D

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. classmate

B. missing

C. embarrass

D. pressure 

Đáp án

D. pressure 

Phương pháp giải :

phát âm "-ss"

Lời giải chi tiết :

classmate /ˈklɑːsmeɪt/               

missing /ˈmɪsɪŋ/

embarrass /ɪmˈbærəs/               

pressure /ˈpreʃə(r)/

Câu D đuôi “-ss” phát âm thành /ʃ/, còn lại phát âm thành /s/

Đáp án: D

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. delighted

B. decision

C. advice

D. helpline

Đáp án

B. decision

Phương pháp giải :

Phát âm "-i"

Lời giải chi tiết :

delighted /dɪˈlaɪtɪd/                  

decision /dɪˈsɪʒn/

advice /ədˈvaɪs/                        

helpline /ˈhelplaɪn/

Câu B đuôi “-i” phát âm thành /ɪ/, còn lại phát âm thành /aɪ/

Đáp án: B

Câu 16 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. tense

B. skill

C. decision

D. house-keeping  

Đáp án

C. decision

Phương pháp giải :

Phát âm "-s"

Lời giải chi tiết :

tense /tens/                    

skill /skɪl/

decision /dɪˈsɪʒn/          

house-keeping /ˈhaʊs.kiː.pɪŋ/

Câu C đuôi “-s” phát âm thành /ʒ/, còn lại phát âm thành /s/

Đáp án: C

Câu 17 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. embarrassed                  

B. embroidered          

C. preserved             

D. structured

Đáp án

A. embarrassed                  

Phương pháp giải :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /ɪd/ khi trước nó là âm /t/, /d/

- /t/ khi trước nó là âm /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

- /d/ các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /ɪd/ khi trước nó là âm /t/, /d/

- /t/ khi trước nó là âm /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

- /d/ các âm còn lại

embarrassed /ɪmˈbærəst/         

embroidered /ɪmˈbrɔɪdə(r)d/

preserved /prɪˈzɜːvd/                 

structured /ˈstrʌktʃə(r)d/

Câu A đuôi “-ed” được phát âm thành /t/, còn lại phát âm thành /d/

Đáp án: A

Câu 18 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. authentic        

B. thereby                 

C. thread               

D. theory 

Đáp án

B. thereby                 

Phương pháp giải :

- Phát âm "-th"

Lời giải chi tiết :

authentic /ɔːˈθentɪk/              

thereby /ˌðeəˈbaɪ/

thread /θred/                          

theory /ˈθɪəri/

Câu B đuôi “-th” được phát âm thành /ˌð/, còn lại phát âm thành /θ/

Đáp án: B

Câu 19 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. sculpture  

B. structure          

C. closure             

D. failure 

Đáp án

D. failure 

Phương pháp giải :

phát âm "-ure"

Lời giải chi tiết :

sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/             

structure /ˈstrʌktʃə(r)/

closure /ˈkləʊʒə(r)/                  

failure /ˈfeɪljə(r)/

Câu D đuôi “-ure” phát âm thành /jə(r)/, còn lại phát âm thành /ə(r)/

Đáp án: D

close