Trắc nghiệm Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

This vase is a beautiful piece of _______. It’s made of clay dug from our river banks.

A. drum

B. pottery

C. painting

D. basket

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Complete each sentence with a word/phrase from the box. (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào ô trống)

paintings
pottery
drum
lacquerware
conical hats
1. These products are called ..... because they are decorately covered with lacquer.
2. To play this ..... , you should use your hands, not sticks.
3. This vase is a beautiful piece of ..... . It’s made from clay dug from our river banks.
4. Lots of Vietnamese girls like wearing ..... and Ao Dai.
5. When I am on holiday, I usually buy ..... as souvenirs because I love works of art.
Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

She is skilled at ____ cloth.

weave              

weaving

carved                     

carving

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the word in brackets to complete the following sentences.

School must try to make science more

to youngsters. (ATTRACT)

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

______ the bank of Nhue River, about 10km southwest of Ha Noi Old Quarter, the village is famous for its traditional weaving and premium quality silk products.

Established on

Situated on

Placed on

Put on

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

This vase is a beautiful piece of _______. It’s made of clay dug from our river banks.

A. drum

B. pottery

C. painting

D. basket

Đáp án

B. pottery

Phương pháp giải :

Drum: (n) trống                                         

Painting (n): bức tranh

Pottery: (n) đồ gốm                                   

Basket (n) cái rổ

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

Drum: (n) trống                                         

Painting (n): bức tranh

Pottery: (n) đồ gốm                                   

Basket (n) cái rổ

     => This vase is a beautiful piece of poterry.  It’s made of clay dug from our river banks.

Tạm dịch:

Chiếc bình này là một tác phẩm gốm đẹp. Nó làm bằng đất sét được lấy từ hai bên bờ sông.

Đáp án: B

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Complete each sentence with a word/phrase from the box. (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào ô trống)

paintings
pottery
drum
lacquerware
conical hats
1. These products are called ..... because they are decorately covered with lacquer.
2. To play this ..... , you should use your hands, not sticks.
3. This vase is a beautiful piece of ..... . It’s made from clay dug from our river banks.
4. Lots of Vietnamese girls like wearing ..... and Ao Dai.
5. When I am on holiday, I usually buy ..... as souvenirs because I love works of art.
Đáp án
paintings
pottery
drum
lacquerware
conical hats
1. These products are called
lacquerware
because they are decorately covered with lacquer.
2. To play this
drum
, you should use your hands, not sticks.
3. This vase is a beautiful piece of
pottery
. It’s made from clay dug from our river banks.
4. Lots of Vietnamese girls like wearing
conical hats
and Ao Dai.
5. When I am on holiday, I usually buy
paintings
as souvenirs because I love works of art.
Phương pháp giải :

paintings: bức tranh

pottery: đồ gốm

drum: trống

lacqueware: đồ sơn mài

conical hát: nón lá

Lời giải chi tiết :

1. Lời giải:

Đặc điểm: decorately covered with lacquer (trang trí bằng sơn mài) là của lacquerware (đồ sơn mài)

=> These products are called lacquerware because they are decorately covered with lacquer.

Tạm dịch:

Những sản phẩm này được gọi là sơn mài vì chúng được trang trí phủ bằng sơn mài.

Đáp án: lacquerware

2. Lời giải:

Sau “this” ta cần một danh từ

Đi cùng với play, đây có thể là một loại đồ chơi, nhạc cụ…

Dựa vào lời khuyên ở vế sau: “you should use your hands, not sticks” (bạn nên dùng tay, không dùng gậy), ta có thể xác định chỗ cần điền là Drum

=>  To play this drum, you should use your hands, not sticks.

Tạm dịch:

Để chơi trống , bạn nên dùng tay, không dùng gậy.

3. Lời giải:

Đặc điểm: made from clay (làm từ đất sét) là của pottery (đồ gốm)

This vase is a beautiful piece of pottery. It’s made from clay dug from our river banks.

Tạm dịch:

Chiếc bình này là một sản phẩm gốm đẹp. Nó được làm từ đất sét lấy từ bờ sông của chúng tôi.

Đáp án: pottery

4. Lời giải:

Thứ được wear (đội) chung với Aó dài là conical hats (nón lá)

Lots of Vietnamese girls like wearing conical hats and Ao Dai

Tạm dịch:

Rất nhiều cô gái Việt Nam thích đội nón lá và mặc áo dài.

Đáp án: conical hats

5. Lời giải:

Đặc điểm: works of art (tác phẩm hội họa) là của paintings (bức họa)

When I am on holiday, I usually buy paintings as souvenirs because I love works of art.

Tạm dịch:

Khi đi nghỉ, tôi thường mua những bức tranh làm quà lưu niệm vì tôi yêu các tác phẩm hội họa.

Đáp án: paintings

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

She is skilled at ____ cloth.

weave              

weaving

carved                     

carving

Đáp án

weaving

Phương pháp giải :

Cấu trúc: be skilled at + V_ing

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

Cấu trúc: be skilled at + V_ing (giàu kĩ năng, giỏi về việc gì)

  • Chỗ cần điền là động từ ở dạng V_ING

Đi với cloth (vải), ta dùng động từ weave (dệt)

  • She is skilled at weaving cloth

Tạm dịch: Cô ấy rất giàu kĩ năng dệt vải

Đáp án: B

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the word in brackets to complete the following sentences.

School must try to make science more

to youngsters. (ATTRACT)

Đáp án

School must try to make science more

to youngsters. (ATTRACT)

Phương pháp giải :

make sth adj 

attract (v) => (adj)

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

Cấu trúc: make st + adj (khiến thứ gì trở nên như thế nào)

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài: more+adj

Từ cần điền ở dạng tính từ: attractive (quyến rũ, hấp dẫn)

School must try to make science more attractive to youngsters

Tạm dịch:

Trường học phải cố gắng khiến cho khoa học trở nên hấp dẫn hơn đối với giới trẻ.

Đáp án: Attractive

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

______ the bank of Nhue River, about 10km southwest of Ha Noi Old Quarter, the village is famous for its traditional weaving and premium quality silk products.

Established on

Situated on

Placed on

Put on

Đáp án

Situated on

Phương pháp giải :

Established on: (v) Thành lập vào                               

Placed on: (v) đặt tại          

Situated on: (v) đặt vị trí ở                                            

Put on: (v) để trên

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

Established on: (v) Thành lập vào                               

Placed on: (v) đặt tại          

Situated on: (v) đặt vị trí ở                                            

Put on: (v) để trên

  • Situated on the bank of Nhue River, about 10km southwest of Ha Noi Old Quarter, the village is famous for its traditional weaving and premium quality silk products.

Tạm dịch:

Nằm bên bờ sông Nhuệ, cách khu phố cổ Hà Nội khoảng 10km về phía tây nam, ngôi làng nổi tiếng với nghề dệt truyền thống và các sản phẩm lụa chất lượng cao cấp.

Đáp án: B

close