Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 11 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Men have played a significant role in American society as the main breadwinner, and protector of the family. But the traditional role of men has slowly been transferred to women. Society is changing with women going to college, and gaining jobs. It may even happen in several years’ time when women are given sole earning responsibility in American society as the main breadwinner of the family. That is due in part to women gained working privileges equal to men in the 1970’s.

Up until the 1970’s, men were the traditional family breadwinners, while women stayed at home, raised the kids, made dinner every night, cleaned the house, and ran all of the errands. Men went to work every day, making enough money to buy a nice home, buy a new car every so often.

Once women were afforded the opportunity to work in the same jobs men once held, men’s more traditional foothold in the workplace was loosened. Women were given bigger jobs with more responsibility, but women take jobs with major responsibly with less pay than men.

The role of men in American society is changing with more women going to college, and obtaining careers; men are playing more untraditional roles at home.

Women are still giving birth to the kids, but are going to work to earn money to pay the bills, while men are staying home raising the kids, running errands, cleaning, making dinner. Young children, boys as well as girls, are being raised with dad at home taking care of the kids.

Millions of families are also raising their young with mom and dad sharing all of the responsibilities. Today’s role of men in American society is more of a shared role, with a more undefined role.

Câu 1.1

The traditional role of men was_______ .

 • A

  the foothold in the family

 • B

  raising the children when they were at home

 • C

  the supporter of women

 • D

  the main breadwinner of the family

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Vai trò truyền thống của nam giới là ____.

A. chỗ đứng trong gia đình

B. nuôi dạy con cái khi chúng ở nhà

C. người ủng hộ phụ nữ

D. người trụ cột chính của gia đình

Thông tin: Men have played a significant role in American society as the main breadwinner, and protector of the family.

Tạm dịch: Nam giới đã đóng một vai trò quan trọng trong xã hội Mỹ với tư cách là trụ cột chính và người bảo vệ gia đình.

Câu 1.2

Women used to stay at home doing housework because __________.

 • A

  men brought bread home every day

 • B

  men offered a good life to the whole family

 • C

  men went to work every day

 • D

  men gained equal working privileges

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Phụ nữ thường ở nhà làm việc nhà vì __________.

A. đàn ông mang bánh mì về nhà mỗi ngày

B. đàn ông đã cống hiến một cuộc sống tốt đẹp cho cả gia đình

C. đàn ông đi làm hàng ngày

D. nam giới được hưởng đặc quyền lao động bình đẳng

Thông tin:  Up until the 1970’s, men were the traditional family breadwinners, while women stayed at home, raised the kids, made dinner every night, cleaned the house, and ran all of the errands. Men went to work every day, making enough money

Tạm dịch: Cho đến những năm 1970, đàn ông là trụ cột gia đình truyền thống, trong khi phụ nữ ở nhà, nuôi dạy con cái, làm bữa tối hàng đêm, dọn dẹp nhà cửa và làm tất cả các việc vặt. Đàn ông đi làm hàng ngày, kiếm đủ tiền…

Câu 1.3

At work, women take __________.

 • A

  the same job as men but with less pay

 • B

  all the jobs once held by men

 • C

  the job of delivering bread

 • D

  the jobs for college graduates

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tại nơi làm việc, phụ nữ lấy __________.

A. công việc giống như nam giới nhưng trả lương thấp hơn

B. tất cả công việc từng do nam giới đảm nhiệm

C. công việc giao bánh mì

D. việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học

Thông tin: Women were given bigger jobs with more responsibility, but women take jobs with major responsibly with less pay than men.

Tạm dịch: Phụ nữ được giao những công việc lớn lao với nhiều trách nhiệm hơn, nhưng phụ nữ nhận những công việc có trách nhiệm lớn hơn với mức lương thấp hơn nam giới.

Câu 1.4

The shared role of men nowadays is________ .

 • A

  the same as their traditional role

 • B

  cleaning the house, and raising the kids

 • C

  going to work, and doing housework

 • D

  sharing responsibilities with women at work

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Vai trò chung của nam giới ngày nay là ...

A. giống như vai trò truyền thống của họ

B. dọn dẹp nhà cửa và nuôi dạy con cái

C. đi làm và làm việc nhà

D. chia sẻ trách nhiệm với phụ nữ tại nơi làm việc

Thông tin: The role of men in American society is changing with more women going to college, and obtaining careers; men are playing more untraditional roles at home.

Tạm dịch: Vai trò của nam giới trong xã hội Mỹ đang thay đổi với nhiều phụ nữ đi học đại học và kiếm được sự nghiệp; nam giới đang đóng nhiều vai trò phi truyền thống hơn ở nhà.

Câu 1.5

The word “foothold” in paragraph 3 is closest in meaning to _____________.

 • A

  a hole in a rock to support your feet

 • B

  achievements at work

 • C

  a strong position at work

 • D

  supporting when climbing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

Từ “chỗ đứng” trong đoạn 3 gần nghĩa nhất với _____________.

A. một lỗ trên tảng đá để hỗ trợ chân

B. thành tích trong công việc

một vị trí vững chắc tại nơi làm việc

hỗ trợ khi leo

Ta có: foothold (n) chỗ đứng, vị thế

=> foothold = a strong position at work

Câu hỏi 2 :

The Changing Role of Women in Filipino Society

When many people think of women in Asian culture, they think of a male dominated society where women don’t have as many rights as their male counterparts. However, the Filipino are different. Filipino women have always enjoyed greater equality than women in other nations in Southeast Asia.

For starters, Filipino women today serve as heads in the family arrangement, handling the money, acting as religious mentors and even arranging marriages for their sons and daughters. This is a sharp contrast to women being subjugated to their husbands.

This does not mean that they have equality everywhere. In the workplace, Filipino women are paid less and are often hired for lower positions even if they are qualified to earn more money. On the home front, women carry a heavy burden in the homes in order to support them financially while men can keep their money and are not obligated to the family.

Thankfully, strides are being made to equalize this perception of inequality. Human Resources Managements are seeing to it that a lot more women hold high ranking positions in large and small organizations. More women are holding managerial positions in banks, government, and multinational companies.

Even though they have had a female president, involvement in politics is not considered women’s business, and many women still hold to the tradition that a woman cannot take a higher position than her husband. Part of this mindset is due to the effect of colonization on Filipino women.

Like women in many parts of the world, Filipino women have had to fight for their proper place in their society. They have worked hard to extend themselves beyond the confines of their homes and show that they have the strength and power to control business and politics.

Câu 2.1

All of the following are true about Filipino women today EXCEPT that ______.

 • A

  they enjoy more equality than others in Southeast Asia

 • B

  they have an important role in politics

 • C

  they arrange marriages for their sons and daughters

 • D

  they help their children with religious matters

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tất cả những điều sau đây đều đúng về phụ nữ Philippines ngày nay NGOẠI TRỪ điều đó ______.

A. họ được hưởng bình đẳng hơn những người khác ở Đông Nam Á => đúng vì: Filipino women have always enjoyed greater equality than women in other nations in Southeast Asia. (Phụ nữ Philippines luôn được hưởng quyền bình đẳng hơn phụ nữ các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.)

B. họ có vai trò quan trọng trong chính trị => sai vì Even though they have had a female president, involvement in politics is not considered women’s business (Mặc dù họ đã có tổng thống là nữ, nhưng việc tham gia vào chính trị không được coi là việc của phụ nữ)

C. họ sắp xếp hôn nhân cho con trai và con gái của họ => đúng vì: Filipino women today serve as heads in the family arrangement, … even arranging marriages for their sons and daughters. (Phụ nữ Philippines ngày nay giữ vai trò đứng đầu trong việc dàn xếp gia đình, thậm chí sắp xếp hôn nhân cho con trai và con gái của họ.)

D. họ giúp con cái họ về các vấn đề tôn giáo=> đúng vì: Filipino women today serve as heads in the family arrangement, handling the money, acting as religious mentors. (Phụ nữ Philippines ngày nay đóng vai trò là người đứng đầu trong việc thu xếp gia đình, xử lý tiền bạc, đóng vai trò là người cố vấn tôn giáo…)

Câu 2.2

The inequality at home is that __________.

 • A

  women serve as the head of the family

 • B

  women earn money to support themselves

 • C

  men earn more to support the family and keep the money

 • D

  both women and men work but men keep the money

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Sự bất bình đẳng ở nhà là __________.

A. phụ nữ là chủ gia đình

B. phụ nữ kiếm tiền để nuôi sống bản thân

C. đàn ông kiếm được nhiều tiền hơn để nuôi gia đình và giữ tiền

D. cả phụ nữ và nam giới đều làm việc nhưng nam giới giữ tiền

Thông tin: This does not mean that they have equality everywhere… women carry a heavy burden in the homes in order to support them financially while men can keep their money and are not obligated to the family.

Tạm dịch: Điều này không có nghĩa là họ có sự bình đẳng ở mọi nơi… phụ nữ gánh vác nặng nhọc trong nhà để hỗ trợ họ về mặt tài chính trong khi nam giới có thể giữ tiền của họ và không phải chịu nghĩa vụ gì đối với gia đình.

close