Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 9 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  whenever 

 • B

  mischievous

 • C

  hospital

 • D

  separate

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  introduce 

 • B

  delegate

 • C

  marvelous

 • D

  currency 

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  develop

 • B

  conduction

 • C

  partnership

 • D

  majority

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  counterpart

 • B

  measurement

 • C

  romantic

 • D

  comfortable

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  government

 • B

  technical

 • C

  parallel

 • D

  understand

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  pronunciation 

 • B

  suggestion

 • C

  intonation

 • D

  aviation   

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  vision 

 • B

  occasion

 • C

  leisure

 • D

  sugar

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  adult 

 • B

  organize

 • C

  Africa

 • D

  Canada   

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  practice   

 • B

  accent

 • C

  aptitude

 • D

  career  

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  machine 

 • B

  conclusion

 • C

  exposure

 • D

  division 

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  vocabulary 

 • B

  grammar

 • C

  enlarge

 • D

  challenge 

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  publish 

 • B

  culture

 • C

  judge

 • D

  difficulty    

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  company 

 • B

  proficiency

 • C

  information

 • D

  environment  

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  native 

 • B

  technical

 • C

  basic

 • D

  business

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  bilingual 

 • B

  flexible

 • C

  official

 • D

  Spanish

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  whenever 

 • B

  mischievous

 • C

  hospital

 • D

  separate

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức chung: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

whenever: /wenˈevə(r)/    

mischievous: /ˈmɪstʃɪvəs/   

hospital: /ˈhɒspɪtl/  

separate: /ˈseprət/

Câu A trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  introduce 

 • B

  delegate

 • C

  marvelous

 • D

  currency 

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

introduce: /ˌɪntrəˈdjuːs/

delegate: /ˈdelɪɡət/ 

marvelous: /ˈmɑːvələs/

currency: /ˈkʌrənsi/

Câu A trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 1

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  develop

 • B

  conduction

 • C

  partnership

 • D

  majority

Đáp án : C

Phương pháp giải :

develop    

conduction:    

partnership:    

majority:   

Lời giải chi tiết :

develop:/dɪˈveləp/

conduction: /kənˈdʌkʃn/

partnership: /ˈpɑːtnəʃɪp/

majority: /məˈdʒɒrəti/

Câu C trọng âm rơi vào âm 1 còn lại là 2

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  counterpart

 • B

  measurement

 • C

  romantic

 • D

  comfortable

Đáp án : C

Phương pháp giải :

counterpart:   

measurement:   

romantic:     

comfortable:    

Lời giải chi tiết :

counterpart: /ˈkaʊntəpɑːt/ 

measurement: /ˈmeʒəmənt/

romantic: /rəʊˈmæntɪk/  

comfortable: /ˈkʌmftəbl/

Câu C trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  government

 • B

  technical

 • C

  parallel

 • D

  understand

Đáp án : D

Phương pháp giải :

government:    

technical:   

parallel:    

understand:   

Lời giải chi tiết :

government: /ˈɡʌvənmənt/

technical: /ˈteknɪkl/ 

parallel: /ˈpærəlel/

understand: /ˌʌndəˈstænd/

Câu D trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 1

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  pronunciation 

 • B

  suggestion

 • C

  intonation

 • D

  aviation   

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phát âm đuôi "-tion"

Lời giải chi tiết :

pronunciation: /prəˌnʌnsiˈeɪʃn/    

suggestion: /səˈdʒestʃən/      

intonation: /ˌɪntəˈneɪʃn/   

aviation: /ˌeɪviˈeɪʃn/ 

Câu B phát âm là /tʃ/ còn lại là /ʃ/

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  vision 

 • B

  occasion

 • C

  leisure

 • D

  sugar

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phát âm  "-s"

Lời giải chi tiết :

vision: /ˈvɪʒn/

occasion: /əˈkeɪʒn/  

leisure: /ˈleʒə(r)/        

sugar: /ˈʃʊɡə(r)/

Câu D phát âm là /ʃ/ còn lại là /ʒ/

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  adult 

 • B

  organize

 • C

  Africa

 • D

  Canada   

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

adult: /ˈædʌlt/   

organize: /ˈɔːɡənaɪz/     

Africa: /ˈæfrɪkə/   

Canada: /ˈkæn.ə.də/ 

Câu B phát âm là /ə/ còn lại là /æ/

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  practice   

 • B

  accent

 • C

  aptitude

 • D

  career  

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

practice: /ˈpræktɪs/    

accent: /ˈæksent/   

aptitude: /ˈæptɪtjuːd/ 

career: /kəˈrɪə(r)/

Câu D phát âm là /ə/ còn lại là /æ/

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  machine 

 • B

  conclusion

 • C

  exposure

 • D

  division 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phát âm "-s"

Lời giải chi tiết :

machine: /məˈʃiːn/ 

conclusion: /kənˈkluːʒn/

exposure: /ɪkˈspəʊʒə(r)/   

division: /dɪˈvɪʒn/

Câu A phát âm là / ʃ/ còn lại là / ʒ/

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  vocabulary 

 • B

  grammar

 • C

  enlarge

 • D

  challenge 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

vocabulary: /vəˈkæbjələri/ 

grammar: /ˈɡræmə(r)/  

enlarge: /ɪnˈlɑːdʒ/

challenge: /ˈtʃælɪndʒ/

Câu C phát âm là /ɑ:/ còn lại là /æ/

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  publish 

 • B

  culture

 • C

  judge

 • D

  difficulty    

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phát âm "-u"

Lời giải chi tiết :

publish: /ˈpʌblɪʃ/ 

culture: /ˈkʌltʃə(r)/       

judge: /dʒʌdʒ/ 

difficulty: /ˈdɪfɪkəlti/

Câu D phát âm là /ə/ còn lại là /ʌ/

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  company 

 • B

  proficiency

 • C

  information

 • D

  environment  

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phát âm "-o"

Lời giải chi tiết :

company: /ˈkʌmpəni/ 

proficiency: /prəˈfɪʃnsi/

information: /ˌɪnfəˈmeɪʃn/    

environment: /ɪnˈvaɪrənmənt/

Câu A phát âm là / ʌ/ còn lại là / ə/

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  native 

 • B

  technical

 • C

  basic

 • D

  business

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phát âm "-i"

Lời giải chi tiết :

native: /ˈneɪtɪv/  

technical: /ˈteknɪkl/

basic: /ˈbeɪsɪk/     

business: /ˈbɪzənəs/

Câu D phát âm là /ə/ còn lại là /ɪ/

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  bilingual 

 • B

  flexible

 • C

  official

 • D

  Spanish

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phát âm "-i"

Lời giải chi tiết :

bilingual: /ˌbaɪˈlɪŋɡwəl/

flexible: /ˈfleksəbl/

official: /əˈfɪʃl/    

Spanish: /ˈspænɪʃ/

Câu B phát âm là /ə/ còn lại là / ɪ /

close