Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Unit 1 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the following text and decide which answer best fits each numbered blank.

Many visitors come to Tatter bridge to see the wonderful art (1) _____ and museums, the beautiful buildings and the fantastic parks. Few people go outside the city, and so they miss out on (2) _______ the scenery and the fascinating history of this beautiful area. This brochure will  tell you what you can see you (3) _______ a short bus ride out of the city. The beautiful village of Tatter bridge was (4) _________to the children's writer Jane Potter, whose stories of Benjamin Bear (5) ____loved by adults and children around the world. Jane Potter’s home is now a museum and tea shop, and is a well (6) _________ visit just for its wonderful gardens. lt also has a gift shop where you can buy (7)______ and books.

 Tatter bridge has a number of interesting shops (8) ________ excellent cake shop, and “Wendy’s Gift shop’’where you can find lots of unusual gifts made (9)______  hand by local artists. Lovers of Jane Potters books should also walk to the Green Valley woods, which have not changed since Jane Potter (10)______  her stories there one hundred years ago.

Câu 1.1

1. Many visitors come to Tatter bridge to see the wonderful art _____ and museums, the beautiful buildings and the fantastic parks.

 • A

  workshops

 • B

   stations

 • C

   restaurants

 • D

   galleries

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Workshops: phân xưởng

Stations: trạm

Restaurants: nhà hàng

Galleries: Phòng trưng bày

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Workshops: phân xưởng

Stations: trạm

Restaurants: nhà hàng

Galleries: Phòng trưng bày

 • Many visitors come to Tatter bridge to see the wonderful art galleries and museums, the beautiful buildings and the fantastic parks.

Tạm dịch:

Nhiều du khách đến cầu Tatter để xem các phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng tuyệt vời, các tòa nhà đẹp và các công viên kì thú.

Đáp án:  D

Câu 1.2

2. Few people go outside the city, and so they miss out on  _______ the scenery and the fascinating history of this beautiful area.

 • A

   experiencing

 • B

   questioning

 • C

   understanding

 • D

   welcoming

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cụm từ: miss out on: bỏ lỡ

Experiencing: trải nghiệm

Questioning: đặt câu hỏi

Understanding: hiểu

Welcoming: chào mừng

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Cụm từ: miss out on: bỏ lỡ

Experiencing: trải nghiệm

Questioning: đặt câu hỏi

Understanding: hiểu

Welcoming: chào mừng

 • Few people go outside the city, and so they miss out on experiencing the scenery and the fascinating history of this beautiful area.

Tạm dịch:

Rất ít người đi ra ngoài thành phố, và vì vậy họ bỏ lỡ việc trải nghiệm phong cảnh và lịch sử hấp dẫn của khu vực tuyệt đẹp này.

Đáp án: A

Câu 1.3

3. This brochure will tell you what you can see if you _______ a short bus ride out of the city.

 • A

   bring

 • B

    drive

 • C

   take

 • D

   sail

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Bring: mang, cầm theo

Drive: lái

Cụm từ: take a bus (đi xe buýt)

Sail: chèo thuyền

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Bring: mang, cầm theo

Drive: lái

Cụm từ: take a bus (đi xe buýt)

Sail: chèo thuyền

 • This brochure will tell you what you can see if you take a short bus ride out of the city.

Tạm dịch:

Tài liệu này sẽ cho bạn biết những gì bạn có thể thấy nếu bạn đi xe buýt ra khỏi thành phố.

Đáp án: C

Câu 1.4

4. The beautiful village of Tatter bridge was _________to the children's writer Jane Potter.

 • A

   school

 • B

   home

 • C

   shop

 • D

   cottage

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

School: trường học

Home: Nhà 

Shop: cửa hàng

Cottage: nhà tranh

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

School: trường học

Home: Nhà 

Shop: cửa hàng

Cottage: nhà tranh

 • The beautiful village of Tatter bridge was home to the children's writer Jane Potter.

Tạm dịch:

Ngôi làng xinh đẹp của cây cầu Tatter là nhà của nhà văn thiếu nhi Jane Potter.

Đáp án: B

Câu 1.5

5.  stories of Benjamin Bear ____ loved by adults and children around the world.

 • A

   be

 • B

   have

 • C

    been

 • D

   are

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động: be+V_PII, câu được chia ở thì hiện tại đơn.

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Cấu trúc câu bị động: be+V_PII, câu được chia ở thì hiện tại đơn.

Chủ ngữ là stories of Benjamin Bear (số nhiều) => are

=> stories of Benjamin Bear are loved by adults and children around the world.

Tạm dịch:

những câu chuyện về chú gấu Benjamin được người lớn và trẻ em trên khắp thế giới yêu thích.

Đáp án: D

Câu 1.6

6. Jane Potter’s home is now a museum and tea shop, and is a well _________  visit just for its wonderful gardens.

 • A

   worth

 • B

   value

 • C

    excited

 • D

   known

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Worth: đáng giá

Value: giá trị

Excited: hào hứng

Known: được biết đến

Cụm từ: well-known for st (nổi tiếng về cái gì)

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Worth: đáng giá

Value: giá trị

Excited: hào hứng

Known: được biết đến

Cụm từ: well-known for st (nổi tiếng về cái gì)

 • Jane Potter’s home is now a museum and tea shop, and is a well known visit just for its wonderful gardens

Tạm dịch:

Nhà của Jane Potter hiện là một bảo tàng và cửa hàng trà, và là một nơi nổi tiếng vì chính những khu vườn tuyệt vời của nó.

Đáp án: D

Câu 1.7

7. lt also has a gift shop where you can buy ______ and books.

 • A

   vegetables 

 • B

    souvenirs

 • C

   costumes

 • D

   materials

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Vegetables: rau củ

Souvenirs: quà lưu niệm

Costumes: trang phục

Materials: Nguyên vật liệu

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Vegetables: rau củ

Souvenirs: quà lưu niệm

Costumes: trang phục

Materials: Nguyên vật liệu

 • lt also has a gift shop where you can buy souvenirs and books.

Tạm dịch:

Ở đó cũng có một cửa hàng quà tặng nơi bạn có thể mua quà lưu niệm và sách.

Đáp án: B

Câu 1.8

8. Tatter bridge has a number of interesting shops ________ excellent cake shop

 • A

   preserving

 • B

   advertising

 • C

   including

 • D

   purchasing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Preserve: Bảo tồn

Advertise: Quảng cáo

Include: Bao gồm

Purchase: mua

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Preserve: Bảo tồn

Advertise: Quảng cáo

Include: Bao gồm

Purchase: mua

 • Tatter bridge has a number of interesting shops including an excellent cake shop

Tạm dịch:

Cầu Tatter có một số cửa hàng thú vị bao gồm một cửa hàng bánh tuyệt vời.

Đáp án: C

Câu 1.9

9. “Wendy’s Gift shop where you can find lots of unusual gifts made ______ hand by local artists.

 • A

   at

 • B

   in

 • C

   with

 • D

   by

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cụm từ: made by hand = hand-made (tự tay làm, thủ công)

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Cụm từ: made by hand = hand-made (tự tay làm, thủ công)

“Wendy’s Gift shop’’where you can find lots of unusual gifts made by hand by local artists.

Tạm dịch:

Cửa hàng quà tặng của Wendy nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều món quà đạc biệt được làm thủ công bởi các nghệ sĩ địa phương.

Câu 1.10

10. Lovers of Jane Potters books should also walk to the Green Valley woods, which have not changed since Jane Potter ______  her stories there one hundred years ago.

 • A

   carved

 • B

   designed

 • C

   moulded

 • D

   wrote

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Carved: đã chạm khắc

Designed: đã thiết kế

Moulded: đã đúc khuôn

Wrote: quá khứ của write (đã viết)

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Carved: đã chạm khắc

Designed: đã thiết kế

Moulded: đã đúc khuôn

Wrote: quá khứ của write (đã viết)

 • Lovers of Jane Potters books should also walk to the Green Valley woods, which have not changed since Jane Potter wrote her stories there one hundred years ago.

Tạm dịch:

Những người yêu thích sách của Jane Potters cũng nên đi bộ đến khu rừng ở Thung lũng xanh, nơi không thay đổi kể từ khi Jane Potter viết những câu chuyện của mình ở đó một trăm năm trước.

Đáp án: D

Câu hỏi 2 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

True or False?

 

Van Phuc Silk Village

     Step into another 1,000-year-old lively relic of Vietnam! Ceremonial costumes of Nguyen Kings were made of silk from this village. Since 1958, the village’s masterpieces have been exported to Eastern European countries, expanding to many other countries afterward.

     Apart from being exported widely and it’s economic value, the silk plays an important role in the mental life of the villagers. Every year, when it comes to the birthday celebration of an elder in the village, it is the traditional silk that is always chosen as the gift. This gift represents the whole process of growing the mulberry, raising silkworms, collecting the silk yarn, to creating delicate textures through love; ultimately showcasing this traditional occupation. This is what keeps Van Phuc Silk alive. If you try making your clothes with silk from this village, you will notice that it cools you down in the heat and warms you up in the breeze, like people always say.

     Taking a Grab or getting a taxi is the most recommended means of transport for you. A forty-minute drive is what you can expect.

1. Van Phuc silk products have been exported to foreign countries since 1958.

Đúng
Sai

2. The traditional silk is usually given to the elder in the village on his/her birthday.

Đúng
Sai

3. The traditional silk represents a part of the process of growing the mulberry, raising silkworms, collecting the silk yarn.

 

Đúng
Sai

4. Silk clothes will make you feel comfortable however the weather is.

Đúng
Sai

5. If you want to get there, taking a bus is the most convenient.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. Van Phuc silk products have been exported to foreign countries since 1958.

Đúng
Sai

2. The traditional silk is usually given to the elder in the village on his/her birthday.

Đúng
Sai

3. The traditional silk represents a part of the process of growing the mulberry, raising silkworms, collecting the silk yarn.

 

Đúng
Sai

4. Silk clothes will make you feel comfortable however the weather is.

Đúng
Sai

5. If you want to get there, taking a bus is the most convenient.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Chú ý những key word trong câu

- khoanh vùng trong bài có chứa những key word đó

- Đọc cẩn thận 1 lượt thông tin rồi chọn đáp án

Lời giải chi tiết :

1. Van Phuc silk products have been exported to foreign countries since 1958.

Giải thích:

Thông tin ở đoạn 1 Since 1958, the village’s masterpieces have been exported to Eastern European countries, expanding to many other countries afterward.”

Tạm dịch:  Sản phẩm lụa Vạn Phúc đã được xuất khẩu ra nước ngoài từ năm 1958.

 

=>đúng với nội dung của bài: Từ năm 1958, các kiệt tác của làng đã được xuất khẩu sang các nước Đông Âu, sau đó mở rộng sang nhiều nước khác.

Đáp án: True (Đúng)

2. The traditional silk is usually given to the elder in the village on his/her birthday.

Giải thích:

Thông tin trong bài: Every year, when it comes to the birthday celebration of an elder in the village, it is the traditional silk that is always chosen as the gift

Tạm dịch:

Lụa truyền thống thường được trao cho người già trong làng vào ngày sinh nhật của anh ấy / cô ấy.

=>đúng với nội dung của bài: Hàng năm, khi đến lễ thượng thọ của một người lớn tuổi trong làng, lụa truyền thống luôn được chọn làm quà tặng.

Đáp án: True (Đúng)

3. The traditional silk represents a part of the process of growing the mulberry, raising silkworms, collecting the silk yarn.

Giải thích:

Thông tin trong bài: This gift represents the whole process of growing the mulberry, raising silkworms, collecting the silk yarn, to creating delicate textures through love; ultimately showcasing this traditional occupation

Tạm dịch: Lụa truyền thống đại diện cho một phần của quá trình trồng dâu, nuôi tằm, thu thập sợi tơ.

 • Chưa chính xác (vì trong bài có đề cập món quà này là thể hiện cho cả 1 quá trình chứ không phải chỉ là 1 phần)

Đáp án: False (sai)

4. Silk clothes will make you feel comfortable however the weather is.

Giải thích:

Thông tin: If you try making your clothes with silk from this village, you will notice that it cools you down in the heat and warms you up in the breeze, like people always say.

Tạm dịch: Quần áo lụa sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái dù thời tiết như thế nào.

=>đúng với nội dung của bài:

Nếu bạn làm quần áo bằng lụa từ ngôi làng này, bạn sẽ nhận thấy rằng nó giữ cho bạn mát trong những ngày nóng và ấm áp trong những ngày gió lạnh.

Đáp án: True (đúng)

 

5. If you want to get there, taking a bus is the most convenient.

Giải thích:

Thông tin: Taking a Grab or getting a taxi is the most recommended means of transport for you. A forty-minute drive is what you can expect.

Tạm dịch:  Nếu bạn muốn đến đó, đi xe buýt là thuận tiện nhất.

=>Sai với nội dung đề bài:

Đi Grab hoặc bắt taxi là những phương tiện giao thông được khuyên dùng nhất cho bạn chỉ với bốn mươi phút lái xe.

Đáp án: False (sai)

Làng lụa Vạn Phúc

 

       Hãy cùng ghé thăm một di tích sống động ngàn năm tuổi của Việt Nam! Vương phục của các vị vua nhà Nguyễn được làm bằng lụa từ ngôi làng này. Từ năm 1958, các kiệt tác của làng đã được xuất khẩu sang các nước Đông Âu, sau đó mở rộng sang nhiều nước khác.

 

       Ngoài việc được xuất khẩu rộng rãi và có giá trị kinh tế, lụa còn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của dân làng. Hàng năm, khi đến lễ thượng thọ của một người lớn tuổi trong làng, lụa truyền thống luôn được chọn làm quà tặng. Món quà này đại diện cho toàn bộ quá trình trồng dâu, nuôi tằm, thu thập sợi tơ, để tạo ra kết cấu tinh tế thông qua tình yêu; cuối cùng thể hiện nghề nghiệp truyền thống này. Đây là điều giữ cho lụa Vạn Phúc tồn tại. Nếu bạn làm quần áo bằng lụa từ ngôi làng này, bạn sẽ nhận thấy rằng nó giữ cho bạn mát trong những ngày nóng và ấm áp trong những ngày gió lạnh, như mọi người vẫn thường nói.

 

       Đi Grab hoặc bắt taxi là những phương tiện giao thông được khuyên dùng nhất cho bạn chỉ với bốn mươi phút lái xe.

close