Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 4 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to a man talking about how technology has changed children’s lifestyle. Decide the statements are True or False

1. Child obeysity rates have decreased over the past several decades.

Đúng
Sai

2. Nowadays, kids depend on technology more than spend time outdoor for entertainment purposes.

Đúng
Sai

3. High levels of social media use can improve self-esteem and create positive moods.

Đúng
Sai

4. People should manage and monitor the technology.

Đúng
Sai

5. The man is talking about the effect of technology on the children.

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with only ONE word.

 

Technology contributes to the changes in “Children’s lifestyles from previous (1)

. One of the biggest differences in the way that children live today is that they don’t get as much (2)

as they used to. Child obesity rates have risen drastically over the past several decades. In 2012, the child obesity rate was measured to be (3)

percent, which is an 1 1-point difference from the obesity rate in 1980. In addition, nowadays, kids do not experience the benefits of spending time (4)

when they are heavily reliant on technology for entertainment purposes. Recent research has shown screens from devices such as tablets and smart phones emit harmful blue light that can cause (5)

, eyestrain and irritated eyes for children. Furthermore, sleep is also disturbed by harmful blue light when children are exposed fo screen time in the evening.


Technology also changes the way kids socialize and interact with others. This can have huge impacts on their mental and emotional well-being. High (6)

of social media use can lower self-esteem and create negative moods. More importantly, it lowers children's frequency of interacting with their peers. This makes it more difficult for them to pick up on social cues and develop meaningful (7)

with others. This isn’t to say that all technology is bad. In fact, it provides tons of positive opportunities for learning, entertaining, and socializing, but it should be monitored and used appropriately.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to a man talking about how technology has changed children’s lifestyle. Decide the statements are True or False

1. Child obeysity rates have decreased over the past several decades.

Đúng
Sai

2. Nowadays, kids depend on technology more than spend time outdoor for entertainment purposes.

Đúng
Sai

3. High levels of social media use can improve self-esteem and create positive moods.

Đúng
Sai

4. People should manage and monitor the technology.

Đúng
Sai

5. The man is talking about the effect of technology on the children.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Child obeysity rates have decreased over the past several decades.

Đúng
Sai

2. Nowadays, kids depend on technology more than spend time outdoor for entertainment purposes.

Đúng
Sai

3. High levels of social media use can improve self-esteem and create positive moods.

Đúng
Sai

4. People should manage and monitor the technology.

Đúng
Sai

5. The man is talking about the effect of technology on the children.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Chú ý những đoạn thông tin sau:

1. Child obesity rates have ... drastically over the past several decades.

2. In addition, nowadays, kids do not experience the benefits of spending time ... when they are heavily reliant on ...for entertainment purposes.

3. High levels of social media use can ...self-esteem and create negative moods.

4. it should be monitored and used appropriately.

5. Nghe nội dung của cả bài rồi quyết định xem "The man is talking about the effect of technology on the children." (Người đàn ông đang nói về ảnh hưởng của công nghệ đối với trẻ em.) có đúng hay không.

Lời giải chi tiết :

1. Child obeysity rates have decreased over the past several decades.

Tạm dịch: Tỷ lệ béo phì ở trẻ em đã giảm trong nhiều thập kỷ qua.

Thông tin: Child obesity rates have risen drastically over the past several decades.

(Tỷ lệ béo phì ở trẻ em đã tăng mạnh trong nhiều thập kỷ qua.)

=> Sai với nội dung của bài (False)

 

2. Nowadays, kids depend on technology more than spend time outdoor for entertainment purposes.

Tạm dịch: Ngày nay, trẻ em phụ thuộc vào công nghệ nhiều hơn là dành thời gian ngoài trời cho mục đích giải trí.

Thông tin: In addition, nowadays, kids do not experience the benefits of spending time outdoors when they are heavily reliant on technology for entertainment purposes.

(Ngoài ra, hiện nay, trẻ em không trải nghiệm những lợi ích của việc dành thời gian ngoài trời khi chúng phụ thuộc nhiều vào công nghệ cho mục đích giải trí.)

=> Đúng với nội dung của bài (True)

 

3. High levels of social media use can improve self-esteem and create positive moods.

Tạm dịch:

Mức độ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cao có thể cải thiện lòng tự trọng và tạo ra tâm trạng tích cực.

Thông tin: High levels of social media use can lower self-esteem and create negative moods.

(Mức độ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cao có thể làm giảm lòng tự trọng và tạo ra tâm trạng tiêu cực.)

=> Sai với nội dung của bài (False)

 

4. People should manage and monitor the technology.

Tạm dịch: Mọi người nên quản lý và giám sát công nghệ.

Thông tin: it should be monitored and used appropriately. (nó cần được theo dõi và sử dụng một cách thích hợp.)

=> Đúng với nội dung của bài (True)

 

5. The man is talking about the effect of technology on the children.

Tạm dịch:

Người đàn ông đang nói về ảnh hưởng của công nghệ đối với trẻ em.

Dựa vào nội dung toàn bài nghe, đây là một ý đúng với nội dung của bài (True)

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with only ONE word.

 

Technology contributes to the changes in “Children’s lifestyles from previous (1)

. One of the biggest differences in the way that children live today is that they don’t get as much (2)

as they used to. Child obesity rates have risen drastically over the past several decades. In 2012, the child obesity rate was measured to be (3)

percent, which is an 1 1-point difference from the obesity rate in 1980. In addition, nowadays, kids do not experience the benefits of spending time (4)

when they are heavily reliant on technology for entertainment purposes. Recent research has shown screens from devices such as tablets and smart phones emit harmful blue light that can cause (5)

, eyestrain and irritated eyes for children. Furthermore, sleep is also disturbed by harmful blue light when children are exposed fo screen time in the evening.


Technology also changes the way kids socialize and interact with others. This can have huge impacts on their mental and emotional well-being. High (6)

of social media use can lower self-esteem and create negative moods. More importantly, it lowers children's frequency of interacting with their peers. This makes it more difficult for them to pick up on social cues and develop meaningful (7)

with others. This isn’t to say that all technology is bad. In fact, it provides tons of positive opportunities for learning, entertaining, and socializing, but it should be monitored and used appropriately.

Đáp án

Technology contributes to the changes in “Children’s lifestyles from previous (1)

. One of the biggest differences in the way that children live today is that they don’t get as much (2)

as they used to. Child obesity rates have risen drastically over the past several decades. In 2012, the child obesity rate was measured to be (3)

percent, which is an 1 1-point difference from the obesity rate in 1980. In addition, nowadays, kids do not experience the benefits of spending time (4)

when they are heavily reliant on technology for entertainment purposes. Recent research has shown screens from devices such as tablets and smart phones emit harmful blue light that can cause (5)

, eyestrain and irritated eyes for children. Furthermore, sleep is also disturbed by harmful blue light when children are exposed fo screen time in the evening.


Technology also changes the way kids socialize and interact with others. This can have huge impacts on their mental and emotional well-being. High (6)

of social media use can lower self-esteem and create negative moods. More importantly, it lowers children's frequency of interacting with their peers. This makes it more difficult for them to pick up on social cues and develop meaningful (7)

with others. This isn’t to say that all technology is bad. In fact, it provides tons of positive opportunities for learning, entertaining, and socializing, but it should be monitored and used appropriately.

Lời giải chi tiết :

Công nghệ góp phần vào sự thay đổi trong lối sống của trẻ em trẻ em từ thế hệ trước. Một trong những khác biệt lớn nhất trong cách sống của trẻ em ngày nay là chúng không tập thể dục nhiều như trước đây. Tỷ lệ béo phì ở trẻ em đã tăng mạnh trong nhiều thập kỷ qua. Vào năm 2012, tỷ lệ béo phì ở trẻ em được đo là 18%, chênh lệch 1 điểm so với tỷ lệ béo phì năm 1980. Ngoài ra, hiện nay, trẻ em không trải nghiệm những lợi ích của việc dành thời gian ngoài trời khi chúng phụ thuộc nhiều vào công nghệ cho mục đích giải trí. Nghiên cứu gần đây đã cho thấy màn hình từ các thiết bị như máy tính bảng và điện thoại thông minh phát ra ánh sáng xanh có hại có thể gây đau đầu, mỏi mắt và mắt bị kích thích cho trẻ em. Hơn nữa, giấc ngủ cũng bị xáo trộn bởi ánh sáng xanh có hại khi trẻ tiếp xúc với thời gian trên màn hình vào buổi tối.

Công nghệ cũng thay đổi cách trẻ em giao tiếp và tương tác với người khác. Điều này có thể có tác động rất lớn đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của họ. Mức độ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cao có thể làm giảm lòng tự trọng và tạo ra tâm trạng tiêu cực. Quan trọng hơn, nó làm giảm tần suất tương tác của trẻ em với các bạn cùng trang lứa. Điều này khiến họ gặp khó khăn hơn trong việc nắm bắt các tín hiệu xã hội và phát triển các mối quan hệ có ý nghĩa với người khác. Đây không phải là nói để nói rằng tất cả công nghệ là xấu. Trên thực tế, nó cung cấp vô số cơ hội tích cực để học tập, giải trí và giao tiếp xã hội, nhưng nó cần được theo dõi và sử dụng một cách thích hợp.

close