Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 9 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick T (true) or F (false)

Question 1.  Everybody finds learning English difficult. 

Đúng
Sai

Question 2.  There are no ways to learn English easily. 

Đúng
Sai

Question 3.   It’s natural to make mistakes when we learn something new.

Đúng
Sai

Question 4.  When we learn English, we can learn from our mistakes.

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen again. Fill in the blank with NO MORE THAN 2 words.

The second step is to (1)

your English. For example, write in a journal, or diary every day. You will get used to (2)

in English, and you will feel comfortable expressing your ideas in English. After several weeks, you will see that your writing is (3)

. In addition, you should speak English every day. You can practice with your classmates or foreigners.

The third step is to keep a record of your (4)

learning. You can write this in your journal. After every class, think about what you did. Did you answer a question correctly? Did you understand something the teacher explained? Perhaps the lesson was difficult, but you tried to understand it. It is important to practice every day and make a record of your (5)

.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick T (true) or F (false)

Question 1.  Everybody finds learning English difficult. 

Đúng
Sai

Question 2.  There are no ways to learn English easily. 

Đúng
Sai

Question 3.   It’s natural to make mistakes when we learn something new.

Đúng
Sai

Question 4.  When we learn English, we can learn from our mistakes.

Đúng
Sai
Đáp án

Question 1.  Everybody finds learning English difficult. 

Đúng
Sai

Question 2.  There are no ways to learn English easily. 

Đúng
Sai

Question 3.   It’s natural to make mistakes when we learn something new.

Đúng
Sai

Question 4.  When we learn English, we can learn from our mistakes.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Kĩ năng nghe

Lời giải chi tiết :

Question 1.  Everybody finds learning English difficult. (Mọi người đều thấy việc học tiếng Anh khó khăn.)

Thông tin trong bài: “People learn a second language easily. Other people have trouble learning a new language.”

(Có người học ngôn ngữ thứ hai một cách dễ dàng nhưng cũng có những người khác gặp khó khăn khi học một ngôn ngữ mới.)

=> Không phải ai cũng thấy việc học một ngôn ngữ mới là khó khăn => False (sai)

Question 2.  There are no ways to learn English easily. (Không có cách nào để học tiếng Anh dễ dàng.)

Thông tin trong bài:  “There are several ways to make learning English a little easier and more interesting.”

(Có rất nhiều cách để làm cho việc học tiếng Anh dễ dàng và thú vị hơn.)

=> có nhiều (chứ không phải không có cách) => False (sai)

Question 3.   It’s natural to make mistakes when we learn something new. (Phạm sai lầm khi bạn học một cái gì đó mới là một điều rất bình thường )

Thông tin trong bài: “It’s natural to make mistakes when you learn something new.”

Phạm sai lầm khi bạn học một cái gì đó mới là một điều rất bình thường.

Đáp án: True (đúng)

Question 4. When we learn English, we can learn from our mistakes. (Khi chúng ta học tiếng Anh, chúng ta có thể học hỏi từ những sai lầm của chính mình.)

Thông tin trong bài:  “We can all learn from our mistakes.” (Tất cả chúng ta có thể học hỏi từ những sai lầm của chính mình.)

Đáp án: True (đúng)

   People learn a second language easily. Other people have trouble learning a new language. How can you help yourself learn a new language, such as English? There are several ways to make learning English a little easier and more interesting. The first step is to feel positive about learning English. If you believe that you can learn, you will learn. Be patient. You do not have to understand everything all at once. It’s natural to make mistakes when you learn something new. We can all learn from our mistakes.

Dịch Script:

Có người học ngôn ngữ thứ hai một cách dễ dàng nhưng cũng có những người khác gặp khó khăn khi học một ngôn ngữ mới. Làm thế nào bạn có thể tự mình học một ngôn ngữ mới, chẳng hạn như tiếng Anh? Có một số cách để làm cho việc học tiếng Anh dễ dàng và thú vị hơn. Bước đầu tiên là suy nghĩ tích cực về việc học tiếng Anh. Nếu bạn tin rằng bạn có thể học, bạn sẽ học. Hãy luôn kiên nhẫn. Bạn không cần phải hiểu tất cả mọi thứ cùng một lúc. Phạm sai lầm khi bạn học một cái gì đó mới là một điều rất bình thường. Tất cả chúng ta có thể học hỏi từ những sai lầm của chính mình.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen again. Fill in the blank with NO MORE THAN 2 words.

The second step is to (1)

your English. For example, write in a journal, or diary every day. You will get used to (2)

in English, and you will feel comfortable expressing your ideas in English. After several weeks, you will see that your writing is (3)

. In addition, you should speak English every day. You can practice with your classmates or foreigners.

The third step is to keep a record of your (4)

learning. You can write this in your journal. After every class, think about what you did. Did you answer a question correctly? Did you understand something the teacher explained? Perhaps the lesson was difficult, but you tried to understand it. It is important to practice every day and make a record of your (5)

.

Đáp án

The second step is to (1)

your English. For example, write in a journal, or diary every day. You will get used to (2)

in English, and you will feel comfortable expressing your ideas in English. After several weeks, you will see that your writing is (3)

. In addition, you should speak English every day. You can practice with your classmates or foreigners.

The third step is to keep a record of your (4)

learning. You can write this in your journal. After every class, think about what you did. Did you answer a question correctly? Did you understand something the teacher explained? Perhaps the lesson was difficult, but you tried to understand it. It is important to practice every day and make a record of your (5)

.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Kĩ năng nghe

Lời giải chi tiết :

The second step is to practise your English. For example, write in a journal, or diary every day. You will get used to writing in English, and you will feel comfortable expressing your ideas in English. After several weeks, you will see that your writing is improving. In addition, you should speak English every day. You can practice with your classmates or foreigners.

The third step is to keep a record of your language learning. You can write this in your journal. After every class, think about what you did. Did you answer a question correctly? Did you understand something the teacher explained? Perhaps the lesson was difficult, but you tried to understand it. It is important to practice every day and make a record of your achievement.

 

Bước thứ hai là luyện tập vốn tiếng Anh của bạn. Ví dụ, viết kí sự hành trình, hoặc nhật ký mỗi ngày. Bạn sẽ quen với việc viết bằng tiếng Anh, và bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi thể hiện ý tưởng của mình bằng tiếng Anh. Sau vài tuần, bạn sẽ thấy rằng khả năng viết của bạn đang được cải thiện. Ngoài ra, bạn cũng nên thực hành nói tiếng Anh mỗi ngày. Bạn có thể luyện tập với bạn cùng lớp hoặc người nước ngoài. Bước thứ ba là ghi lại quá trình học ngoại ngữ của bạn. Bạn có thể viết điều này trong nhật kí của mình. Sau mỗi buổi học, hãy nghĩ về những gì bạn đã làm. Bạn đã trả lời đúng một câu hỏi chưa? Bạn có hiểu điều gì giáo viên giải thích không? Có lẽ bài học rất khó, nhưng bạn đã cố gắng hiểu nó. Điều quan trọng là phải luyện tập mỗi ngày và lập bảng về thành tích của bạn.

close