Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 8 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  organize  

 • B

  decorate

 • C

  divorce

 • D

  promise

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức chung: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

organize /ˈɔːɡənaɪz/

decorate /ˈdekəreɪt/

divorce /dɪˈvɔːs/

promise /ˈprɒmɪs/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu hỏi 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  touchdown  

 • B

  pyramid

 • C

  magnificence

 • D

  voyage

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

touchdown /ˈtʌtʃdaʊn/

pyramid /ˈpɪrəmɪd/

magnificence /mæɡˈnɪfɪsns/

voyage /ˈvɔɪɪdʒ/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu hỏi 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  terminal  

 • B

  speciality

 • C

  business

 • D

  agency 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

terminal /ˈtɜːmɪnl/

speciality /ˌspeʃiˈæləti/

business /ˈbɪznəs/

agency /ˈeɪdʒənsi/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu hỏi 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  difficult  

 • B

  relevant

 • C

  volunteer

 • D

  interesting

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

difficult /ˈdɪfɪkəlt/

relevant /ˈreləvənt/

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/

interesting /ˈɪntrəstɪŋ/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu hỏi 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  habitat  

 • B

  sightseeing

 • C

  limestone

 • D

  horizon

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

habitat /ˈhæbɪtæt/   

sightseeing /ˈsaɪtsiːɪŋ/

limestone /ˈlaɪmstəʊn/

horizon /həˈraɪzn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu hỏi 6 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  refreshment  

 • B

  horrible

 • C

  exciting

 • D

  intention

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

refreshment /rɪˈfreʃmənt/

horrible /ˈhɒrəbl/

exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/

intention /ɪnˈtenʃn/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 7 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  confidence  

 • B

  supportive

 • C

  solution

 • D

  obedient 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

confidence /ˈkɒnfɪdəns/

supportive /səˈpɔːtɪv/

solution /səˈluːʃn/

obedient /əˈbiːdiənt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 8 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  expedition  

 • B

  excursion

 • C

  geography 

 • D

  forbidden

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

expedition /ˌekspəˈdɪʃn/

excursion /ɪkˈskɜːʃn/

geography /dʒiˈɒɡrəfi/

forbidden /fəˈbɪdn/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 9 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  knowledge  

 • B

  maximum

 • C

  athletic

 • D

  marathon

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

knowledge /ˈnɒlɪdʒ/

maximum /ˈmæksɪməm/

athletic /æθˈletɪk/

marathon /ˈmærəθən/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu hỏi 10 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  inaccessible  

 • B

  imperial

 • C

  exotic

 • D

  affordable  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

inaccessible /ˌɪnækˈsesəbl/

imperial /ɪmˈpɪəriəl/

exotic /ɪɡˈzɒtɪk/

affordable /əˈfɔːdəbl/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  station  

 • B

  intersection

 • C

  question

 • D

  invitation

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-tion”

Lời giải chi tiết :

station /ˈsteɪʃn/

intersection /ˌɪntəˈsekʃn/

question /ˈkwestʃən/

invitation /ˌɪnvɪˈteɪʃn/

Câu C âm –tion phát âm là /tʃən/, còn lại phát âm là /ʃn/

Câu hỏi 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teacher  

 • B

  children

 • C

  lunch

 • D

  chemist

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ch”

Lời giải chi tiết :

teacher /ˈtiːtʃə(r)/

children /tʃaɪld/

lunch /lʌntʃ/

chemist /ˈkemɪst/

Câu D âm –ch phát âm là /k/, còn lại phát âm là /tʃ/

Câu hỏi 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  backpack  

 • B

  travel

 • C

  plane

 • D

  banking 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

backpack /ˈbækpæk/

travel /ˈtrævl/

plane /pleɪn/

banking /ˈbæŋkɪŋ/

Câu C âm –a phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /æ/

Câu hỏi 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teacher   

 • B

  repeat

 • C

  year

 • D

  meat

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ea”

Lời giải chi tiết :

teacher /ˈtiːtʃə(r)/

repeat /rɪˈpiːt/

year /jɪə(r)/

meat /miːt/

Câu C âm –ea phát âm là /ɪə/, còn lại phát âm là /i:/

Câu hỏi 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  designed  

 • B

  preserved

 • C

  scheduled

 • D

  guided

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ed”

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /ɪd/ khi trước nó là âm /t/, /d/

- /t/ khi trước nó là âm /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

- /d/ các âm còn lại

designed /dɪˈzaɪnd/

preserved /prɪˈzɜːvd/

scheduled /ˈʃedjuːld/

guided /ˈɡaɪdɪd/

Câu D đuôi –ed phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /d/

Câu hỏi 16 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  package  

 • B

  relaxing

 • C

  catering

 • D

  mass

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

package /ˈpækɪdʒ/

relaxing /rɪˈlæksɪŋ/

catering /ˈkeɪtərɪŋ/

mass /mæs/

Câu C âm –a phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /æ/

Câu hỏi 17 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  agency

 • B

  entrance

 • C

  accommodate

 • D

  destination    

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

agency /ˈeɪdʒənsi/

entrance /ˈentrəns/

accommodate /əˈkɒmədeɪt/

destination /ˌdestɪˈneɪʃn/

Câu B âm –a phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /eɪ/

Câu hỏi 18 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  island 

 • B

  cruise

 • C

  pleasing

 • D

  cuisine

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-s”

Lời giải chi tiết :

island /ˈaɪlənd/

cruise /kruːz/

pleasing /ˈpliːzɪŋ/

cuisine /kwɪˈziːn/

Câu A âm –s là âm câm, còn lại phát âm là /z/

Câu hỏi 19 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  nowadays  

 • B

  resort

 • C

  museum

 • D

  sample

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-s”

Lời giải chi tiết :

nowadays /ˈnaʊədeɪz/

resort /rɪˈzɔːt/

museum /mjuˈziːəm/

sample /ˈsɑːmpl/

Câu D âm –s phát âm là /s/, còn lại phát âm là /z/

Câu hỏi 20 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  desperate  

 • B

  platform

 • C

  camel

 • D

  scatter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

desperate /ˈdespərət/

platform /ˈplætfɔːm/

camel /ˈkæml/

scatter /ˈskætə(r)/

Câu A âm –a phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /æ/

close