Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 8 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  organize  

 • B

  decorate

 • C

  divorce

 • D

  promise

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  confidence  

 • B

  supportive

 • C

  solution

 • D

  obedient 

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  station  

 • B

  intersection

 • C

  question

 • D

  invitation

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  backpack  

 • B

  travel

 • C

  plane

 • D

  banking 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  organize  

 • B

  decorate

 • C

  divorce

 • D

  promise

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức chung: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

organize /ˈɔːɡənaɪz/

decorate /ˈdekəreɪt/

divorce /dɪˈvɔːs/

promise /ˈprɒmɪs/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  confidence  

 • B

  supportive

 • C

  solution

 • D

  obedient 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

confidence /ˈkɒnfɪdəns/

supportive /səˈpɔːtɪv/

solution /səˈluːʃn/

obedient /əˈbiːdiənt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  station  

 • B

  intersection

 • C

  question

 • D

  invitation

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-tion”

Lời giải chi tiết :

station /ˈsteɪʃn/

intersection /ˌɪntəˈsekʃn/

question /ˈkwestʃən/

invitation /ˌɪnvɪˈteɪʃn/

Câu C âm –tion phát âm là /tʃən/, còn lại phát âm là /ʃn/

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  backpack  

 • B

  travel

 • C

  plane

 • D

  banking 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

backpack /ˈbækpæk/

travel /ˈtrævl/

plane /pleɪn/

banking /ˈbæŋkɪŋ/

Câu C âm –a phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /æ/

close