Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 5 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to a man talking about the highest mountain in Vietnam, Fansipan. Decide if the statements are true (T) or false (F).

Listen and check the appropriate boxes.

1. Fansipan is the tallest mountain in Indochina.

Đúng
Sai

2. Fansipan is in the central region of Vietnam.

Đúng
Sai

3. Most people who climb the mountain have to spend more than 3 days to get to the top.

Đúng
Sai

4. It is often very cold in here between December and March.

Đúng
Sai

5. It is recommended that tourists should visit it during the monsoon season.

Đúng
Sai
Câu 2 :

Listen again. Choose the best answer.

Câu 2.1

What is Fansipan called?

 • A.

    the Roof of Vietnam

 • B.

    the Roof of Indochina

 • C.

    the entire area of Indochina

 • D.

  ∅ 

Câu 2.2

What is there at the summit for climbers to celebrate their successful ascent?

 • A.

   a descent

 • B.

    a fairly steep ascent

 • C.

   a monument

 • D.

  ∅ 

Câu 2.3

Where can the climbers take a rest and find some food on the way to the summit?

 • A.

    a small village

 • B.

    a camping site

 • C.

    a restaurant

 • D.

Câu 2.4

What activity can climbers do at the height of more than 9000 feet?

 • A.

   camping overnight

 • B.

   camp-fire

 • C.

   going around

 • D.

Câu 2.5

What kind of weather does it have between July and August?

 • A.

    hot and dry

 • B.

    hot and humid

 • C.

   cool and dry

 • D.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to a man talking about the highest mountain in Vietnam, Fansipan. Decide if the statements are true (T) or false (F).

Listen and check the appropriate boxes.

1. Fansipan is the tallest mountain in Indochina.

Đúng
Sai

2. Fansipan is in the central region of Vietnam.

Đúng
Sai

3. Most people who climb the mountain have to spend more than 3 days to get to the top.

Đúng
Sai

4. It is often very cold in here between December and March.

Đúng
Sai

5. It is recommended that tourists should visit it during the monsoon season.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Fansipan is the tallest mountain in Indochina.

Đúng
Sai

2. Fansipan is in the central region of Vietnam.

Đúng
Sai

3. Most people who climb the mountain have to spend more than 3 days to get to the top.

Đúng
Sai

4. It is often very cold in here between December and March.

Đúng
Sai

5. It is recommended that tourists should visit it during the monsoon season.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Các statements được sắp xếp theo thứ tự của bài nghe, nên làm từ đầu đến cuối theo thông tin được ra.

Chú ý đến những đoạn thông tin sau:

1. Fansipan is the tallest mountain in Vietnam as well as the entire area of ... (Vietnam, Laos, and Cambodia).

2. Fansipan is in the ... region of the country.

3. The majority of ascents of Fansipan are ...with ... days being the more common.

4. ... through ...can result in cold temperatures for the northern mountain area where Fansipan is located.

5. July and August is the monsoon season with hot and humid weather conditions. This is probably the best time to visit the northern mountain area for warmer temperatures for trekking up the mountain.

Lời giải chi tiết :

1. Fansipan is the tallest mountain in Indochina.

Đáp án: T

Giải thích: Fansipan là ngọn núi cao nhất ở Đông Dương.

Thông tin: Fansipan is the tallest mountain in Vietnam as well as the entire area of Indochina (Vietnam, Laos, and Cambodia).

Tạm dịch: Fansipan là ngọn núi cao nhất ở Việt Nam cũng như toàn bộ khu vực Đông Dương (Việt Nam, Lào và Campuchia).

 

2. Fansipan is in the central region of Vietnam.

Đáp án: F

Giải thích: Fansipan nằm ở khu vực miền trung Việt Nam.

Thông tin: Fansipan is in the northwest region of the country.

Tạm dịch: Fansipan nằm ở khu vực tây bắc của đất nước.

 

3. Most people who climb the mountain have to spend more than 3 days to get to the top.

Đáp án: F

Giải thích: Hầu hết những người leo núi phải mất hơn 3 ngày để lên đến đỉnh.

Thông tin: The majority of ascents of Fansipan are 2 to 3 days with two days being the more common.

Tạm dịch: Phần lớn việc leo lên Fansipan là 2 đến 3 ngày với hai ngày là phổ biến hơn.

 

4. It is often very cold in here between December and March.

Đáp án: T

Giải thích: Ở đây thường rất lạnh vào giữa tháng 12 và tháng 3.

Thông tin: December through March can result in cold temperatures for the northern mountain area where Fansipan is located.

Tạm dịch: Tháng 12 đến tháng 3 có thể dẫn đến nhiệt độ lạnh cho khu vực núi phía bắc nơi Fansipan tọa lạc.

 

5. It is recommended that tourists should visit it during the monsoon season.

Đáp án: T

Giải thích: Gợi ý rằng khách du lịch nên ghé thăm nó trong mùa gió mùa.

Thông tin: July and August is the monsoon season with hot and humid weather conditions. This is probably the best time to visit the northern mountain area for warmer temperatures for trekking up the mountain.

Tạm dịch: Tháng 7 và tháng 8 là mùa gió mùa với điều kiện thời tiết nóng ẩm. Đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để tham quan khu vực núi phía bắc để có nhiệt độ ấm hơn để leo núi.

Câu 2 :

Listen again. Choose the best answer.

Câu 2.1

What is Fansipan called?

 • A.

    the Roof of Vietnam

 • B.

    the Roof of Indochina

 • C.

    the entire area of Indochina

 • D.

  ∅ 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: It is nicknamed, “the Roof of Indochina”

Lời giải chi tiết :

Fansipan được gọi là gì?

A. mái nhà của Việt Nam

B. mái nhà của Đông Dương

C. toàn bộ khu vực Đông Dương

Thông tin: It is nicknamed, “the Roof of Indochina”

Tạm dịch: Nó có biệt danh là, “mái nhà của Đông Dương”

Đáp án: B

Câu 2.2

What is there at the summit for climbers to celebrate their successful ascent?

 • A.

   a descent

 • B.

    a fairly steep ascent

 • C.

   a monument

 • D.

  ∅ 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin: There is a ... at the summit celebrating the ascent

Lời giải chi tiết :

Có gì ở đỉnh cao nhất để những người leo núi ăn mừng sự trèo lên thành công của họ?

A. sự hạ thấp (nhiệt độ)

B. sự đi lên khá dốc

C. một tượng đài

Thông tin: There is a monument at the summit celebrating the ascent

Tạm dịch: Có một tượng đài ở đỉnh cao nhất ăn mừng sự trèo lên.

Đáp án: C

Câu 2.3

Where can the climbers take a rest and find some food on the way to the summit?

 • A.

    a small village

 • B.

    a camping site

 • C.

    a restaurant

 • D.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: There is a... found near 4,920 feet (1,500 m) where rest and securing food can happen.

Lời giải chi tiết :

Những người leo núi có thể nghỉ ngơi và tìm một số thực phẩm trên đường lên đỉnh?

A. một ngôi làng nhỏ

B. một địa điểm cắm trại

C. một nhà hàng

Thông tin: There is a small village found near 4,920 feet (1,500 m) where rest and securing food can happen.

Tạm dịch: Có một ngôi làng nhỏ được tìm thấy gần 4.920 thước (1.500 m) nơi có thể nghỉ ngơi và tìm thức ăn.

Đáp án: A

Câu 2.4

What activity can climbers do at the height of more than 9000 feet?

 • A.

   camping overnight

 • B.

   camp-fire

 • C.

   going around

 • D.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Another opportunity for ... overnight occurs at 9,190 feet (2,800 m)

Lời giải chi tiết :

Hoạt động nào mà người leo núi có thể làm ở độ cao hơn 9000 thước?

A. cắm trại qua đêm

B. đốt lửa trại

C. đi lại xung quanh

Thông tin: Another opportunity for camping overnight occurs at 9,190 feet (2,800 m)

Tạm dịch: Một cơ hội khác để cắm trại qua đêm có thể diễn ra ở độ cao 9.190 thước (2.800 m)

Đáp án: A

Câu 2.5

What kind of weather does it have between July and August?

 • A.

    hot and dry

 • B.

    hot and humid

 • C.

   cool and dry

 • D.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: July and August is the monsoon season with ... weather conditions.

Lời giải chi tiết :

Thời tiết như thế nào giữa tháng 7 và tháng 8?

A. nóng và khô

B. nóng và ẩm ướt

C. mát mẻ và khô

Thông tin: July and August is the monsoon season with hot and humid weather conditions.

Tạm dịch: Tháng 7 và tháng 8 là mùa gió mùa với điều kiện thời tiết nóng và ẩm ướt.

Đáp án: B

Fansipan is the tallest mountain in Vietnam as well as the entire area of Indochina (Vietnam, Laos, and Cambodia). The summit reaches a height of 10,312 feet or 3,143 meters. It is nicknamed, “the Roof of Indochina”. There is a monument at the summit celebrating the ascent. Fansipan is in the northwest region of the country. It is found in the Lao Cai Province in the Hoang Lien Son mountain range. Climbing the mountain is challenging featuring a fairly steep ascent. Although it technically can be climbed with a descent in a single day, it is hard to find a tour company to take on that plan. The majority of ascents of Fansipan are 2 to 3 days with two days being the more common. There is a small village found near 4,920 feet (1,500 m) where rest and securing food can happen. Another opportunity for camping overnight occurs at 9,190 feet (2,800 m). The cost of the tour and ascent of the mountain usually includes the fees associated with using the facilities.

The country frequently experiences rain and sunshine is common as well. The weather usually consists of high humidity. December through March can result in cold temperatures for the northern mountain area where Fansipan is located. July and August is the monsoon season with hot and humid weather conditions. This is probably the best time to visit the northern mountain area for warmer temperatures for trekking up the mountain.

Fansipan là ngọn núi cao nhất ở Việt Nam cũng như toàn bộ khu vực Đông Dương (Việt Nam, Lào và Campuchia). Đỉnh đạt tới độ cao 10.312 thước hoặc 3.143 mét. Nó có biệt danh là, mái nhà của Đông Dương. Khi trèo lên đến đỉnh, thì đã có sẵn một tượng đá để chúc mừng sự thành công đó. Fansipan nằm ở khu vực tây bắc của đất nước. Nó nằm ở tỉnh Lào Cai thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Leo núi là một thử thách với độ cao khá dốc. Mặc dù về mặt kỹ thuật có thể leo lên trong một ngày, nhưng thật khó để tìm một nhóm người để thực hiện kế hoạch đó. Phần lớn người leo núi Fansipan là 2 đến 3 ngày với hai ngày là phổ biến hơn. Có một ngôi làng nhỏ ở độ cao gần 4.920 thước (1.500 m) nơi có thể nghỉ ngơi và tìm thức ăn. Bạn có thể cắm trại qua đêm ở độ cao 9.190 thước (2.800 m). Chi phí của chuyến du lịch và lên núi thường bao gồm các chi phí liên quan đến việc sử dụng các phương tiện.

Đất nước thường xuyên trải qua mưa và nắng là phổ biến. Thời tiết thường bao gồm độ ẩm cao. Tháng 12 đến tháng 3 có thể mang đến nhiệt độ lạnh cho khu vực núi phía bắc nơi Fansipan tọa lạc. Tháng 7 và tháng 8 là mùa gió mùa với điều kiện thời tiết nóng và ẩm ướt. Đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để tham quan khu vực núi phía bắc để có nhiệt độ ấm hơn để leo núi.

close