Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Unit 5 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

DA LAT – DREAM CITY

Da Lat lies on Lam Vien plateau, in the Central Highland province of Lam Dong, 300 kilometres north of Ho Chi Minh City. Da Lat is a well-known city (1) ______ all the people who have been there once. Da Lat is known (2) ____ a city of pine trees, waterfalls and flowers. Da Lat is described as a forest of flowers with (3)____ colours and various species. Flowers can be found (4) _____ and in any season. We can see flowers in Da Lat in the parks, (5) _____ of the houses, in the gardens etc. Da Lat has the widest range of orchid varieties in the country. Da Lat has (6) ________ rivers and canals but it has many picturesque waterfalls. It takes tourists several days (7) _____ all the waterfalls in the area. The famous Cam Ly Falls is only 3 kilometres (8) ______ the town centre. The Prenn Falls is 10 kilometres in the south of Da Lat. The water (9) ______ down like a white shade. Da Lat people are very (10) ______ of it. They always boast to tourists about it in the first place. Around the Prenn Falls is the valley of various flowers and pine hills.

Câu 1.1

Da Lat lies on Lam Vien plateau, in the Central Highland province of Lam Dong, 300 kilometres north of Ho Chi Minh City. Da Lat is a well-known city (1) ______ all the people who have been there once.

 • A

   attracting

 • B

    exciting

 • C

    suggesting

 • D

   believing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

attract (v): thu hút                  

excite (v): kích thích

suggest (v): đề nghị, gợi ý      

believe (v): tin tưởng

Lời giải chi tiết :

attract (v): thu hút                  

excite (v): kích thích

suggest (v): đề nghị, gợi ý      

believe (v): tin tưởng

=> Da Lat is a well-known city attracting all the people who have been there once.

Tạm dịch: Đà Lạt là một thành phố nổi tiếng thu hút tất cả những người đã từng đến đó chỉ một lần.

Đáp án: A

Câu 1.2

Da Lat is known (2) ____ a city of pine trees, waterfalls and flowers.

 • A

   like

 • B

   as

 • C

   same

 • D

    similar

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

to be known as + sth: được biết đến như là…

Lời giải chi tiết :

to be known as + sth: được biết đến như là…

=> Da Lat is known as a city of pine trees, waterfalls and flowers.

Tạm dịch: Đà Lạt được biết đến như một thành phố của những cây thông, thác nước và hoa.

Đáp án: B

Câu 1.3

Da Lat is described as a forest of flowers with (3)____ colours and various species.

 • A

   astounding

 • B

   general

 • C

    official

 • D

   different

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

astounding (adj): làm kinh ngạc         

general (adj): chung, phổ biến

official (adj): chính thức                    

different (adj): khác nhau

- various species: nhiều giống loài khác nhau.

Lời giải chi tiết :

astounding (adj): làm kinh ngạc         

general (adj): chung, phổ biến

official (adj): chính thức                    

different (adj): khác nhau

=> Da Lat is described as a forest of flowers with different colours and various species.

Tạm dịch: Đà Lạt được mô tả như là một rừng hoa với nhiều màu sắc khác nhau và nhiều loài khác nhau.

Đáp án: D

Câu 1.4

Flowers can be found (4) _____ and in any season.

 • A

    somewhere

 • B

   nowhere

 • C

   anywhere

 • D

   everywhere

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

somewhere: một nơi nào đó               

nowhere: không nơi nào

anywhere: bất cứ nơi đâu (một nơi bất kì)

everywhere: khắp nơi (chỗ nào cũng có)

Lời giải chi tiết :

somewhere: một nơi nào đó               

nowhere: không nơi nào

anywhere: bất cứ nơi đâu (một nơi bất kì)

everywhere: khắp nơi (chỗ nào cũng có)

cả 2 đáp án C và D đều có thể điền vào chỗ trống tuy nhiên:

- sau "and" có "any season": bất kể mùa nào

=> nên để cho văn phong hay hơn nên chọn anywhere.

=> Flowers can be found anywhere and in any season.

Tạm dịch: Hoa có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu và trong bất kỳ mùa nào.

Đáp án: C

Câu 1.5

We can see flowers in Da Lat in the parks, (5) _____ of the houses, in the gardens etc.

 • A

   behind

 • B

    in front

 • C

   opposite

 • D

   next to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

in front of: đằng trước, phía trước

Lời giải chi tiết :

in front of: đằng trước, phía trước

=> We can see flowers in Da Lat in the parks, in front of the houses, in the gardens etc.

Tạm dịch: Chúng ta có thể thấy hoa ở Đà Lạt trong công viên, đằng trước nhà, trong vườn v.v.

Đáp án: B

Câu 1.6

Da Lat has (6) ________ rivers and canals but it has many picturesque waterfalls.

 • A

   lots

 • B

    little

 • C

    much

 • D

   few

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

lots of: nhiều => đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

little: ít => đứng trước danh từ không đếm được

much: nhiều => đứng trước danh từ không đếm được

few: ít => đứng trước danh từ đếm được số nhiều

Lời giải chi tiết :

lots of: nhiều => đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

little: ít => đứng trước danh từ không đếm được

much: nhiều => đứng trước danh từ không đếm được

few: ít => đứng trước danh từ đếm được số nhiều

“rivers” và “canals” là các danh từ đếm được số nhiều => dùng few

=> Da Lat has few rivers and canals but it has many picturesque waterfalls.

Tạm dịch: Đà Lạt có ít sông và kênh rạch nhưng lại có nhiều thác nước đẹp như tranh vẽ.

Đáp án: D

Câu 1.7

It takes tourists several days (7) _____ all the waterfalls in the area.

 • A

   visit

 • B

   visiting

 • C

   to visit

 • D

   visited

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

It takes sb + time + to V: dành/mất bao nhiêu thời gian để làm việc gì

Lời giải chi tiết :

It takes sb + time + to V: dành/mất bao nhiêu thời gian để làm việc gì

=> It takes tourists several days to visit all the waterfalls in the area.

Tạm dịch: Du khách phải mất vài ngày để thăm tất cả các thác nước trong khu vực.

Đáp án: C

Câu 1.8

The famous Cam Ly Falls is only 3 kilometres (8) ______ the town centre.

 • A

   from

 • B

   at

 • C

    to

 • D

    in

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

from: từ (chỉ khoảng cách)                 

at: ở                

to: đến                                    

in: ở, trong

Lời giải chi tiết :

from: từ (chỉ khoảng cách)                 

at: ở                

to: đến                                    

in: ở, trong

=> The famous Cam Ly Falls is only 3 kilometres from the town centre.

Tạm dịch: Thác Cam Ly nổi tiếng chỉ cách trung tâm thị trấn 3 km.

Đáp án: A

Câu 1.9

The water (9) ______ down like a white shade.

 • A

   falls

 • B

    pours

 • C

   goes

 • D

   walks

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

fall (v): rơi xuống, ngã xuống                        

pour down: đổ xuống (nước, mưa…)

go down (v): đi xuống, chìm, lặn…               

walk down: đi xuống

Lời giải chi tiết :

fall (v): rơi xuống, ngã xuống                        

pour down: đổ xuống (nước, mưa…)

go down (v): đi xuống, chìm, lặn…               

walk down: đi xuống

=> The water pours down like a white shade.

Tạm dịch: Nước đổ xuống như một bóng trắng.

Đáp án: B

Câu 1.10

Da Lat people are very (10) ______ of it.

 • A

   proud         

 • B

   priding

 • C

   prided

 • D

   pride

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cụm từ: to be proud of sb/sth: tự hào về ai/ cái gì

Lời giải chi tiết :

to be proud of sb/sth: tự hào về ai/ cái gì

=> Da Lat people are very proud of it.

Tạm dịch: Người Đà Lạt rất tự hào về nó.

Đáp án: A

Đà Lạt – Thành phố mộng mơ

Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc vùng Tây Nguyên của tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Hồ Chí Minh 300 km về phía bắc. Đà Lạt là một thành phố nổi tiếng thu hút tất cả những người đã từng đến đó chỉ một lần. Đà Lạt được biết đến như một thành phố của những cây thông, thác nước và hoa. Đà Lạt được mô tả là một rừng hoa với nhiều màu sắc khác nhau và nhiều loài khác nhau. Hoa có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu và trong bất kỳ mùa nào. Chúng ta có thể thấy hoa ở Đà Lạt trong công viên, đằng trước nhà, trong vườn v.v. Đà Lạt có nhiều loại phong lan nhất trong cả nước. Đà Lạt có ít sông và kênh rạch nhưng lại có nhiều thác nước đẹp như tranh vẽ. Du khách phải mất vài ngày để thăm tất cả các thác nước trong khu vực. Thác Cam Ly nổi tiếng chỉ cách trung tâm thị trấn 3 km. Thác Prenn nằm cách 10 km về phía nam của Đà Lạt. Nước đổ xuống như một bóng trắng. Người Đà Lạt rất tự hào về nó. Họ luôn kiêu hãnh với khách du lịch về nó đầu tiên. Xung quanh thác Prenn là thung lũng của nhiều loại hoa và đồi thông.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

SON DOONG CAVE

Located in the limestone mountains of Phong Nha - Ke Bang National Park, Son Doong Caves was first found in 1991 by Ho Khanh, a local man. In 2009, the cave was explored and published by a group of scientists from British Cave Research Association. Son Doong Cave was formed from 2 to 5 million years ago, when the river flowed through the limestone mountain area and was buried. The water eroded limestone and created an underground tunnel. In soft limestone areas, the collapse of tunnel ceiling formed large holes which became giant domes afterward. The cave is about 200m high, 200m wide and at least 8.5 km long. Especially, Son Doong consists of two entrances, which is unique among explored caves in Phong Nha ~ Ke Bang National Park. Exploring the cave,  visitors were surprised with spectacular scenery of numerous stalactites of which some giant stalagmites are more than 70 metres high. Deep inside the cave exists a grandiose tropical jungle called “Garden of Eden” by the explorers. The jungle is home to diversified system of fauna and flora. Besides, the cave possesses a 2.5-kilometre underground river. Not far from the “Garden of Eden” lies an enormous “pearl collection” consisting of tens of thousands of small stone pieces in dry ponds, contributing to magnificent beauty of the cave.

Một số từ vựng:

- explore (v): khám phá

- flow (v): chảy

- erode (v): làm xói mòn

- collapse (n): sự sụp đổ

- entrance (n): lối vào

- diversified system of fauna and flora: hệ thống động thực vật đa dạng và phong phú

Câu 2.1

The reason why Son Doong Cave was formed is that ____.

 • A

   it only happened from 2 to 5 million years ago

 • B

   the river was buried in the limestone mountains

 • C

    the limestone areas were soft

 • D

   an underground tunnel was buried in the area the river was buried in 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Son Doong Cave was formed from 2 to 5 million years ago, when the river flowed through the limestone mountain area and was buried.

Lời giải chi tiết :

Lý do vì sao hang Sơn Đoòng được hình thành là ____.

A. nó chỉ xảy ra từ 2 đến 5 triệu năm trước

B. dòng sông bị chôn vùi trong những dãy núi đá vôi

C. các khu vực đá vôi mềm

D. một đường hầm ngầm được chôn trong khu vực dòng sông bị chôn vùi

Thông tin: Son Doong Cave was formed from 2 to 5 million years ago, when the river flowed through the limestone mountain area and was buried.

Tạm dịch: Hang Sơn Đoòng được hình thành từ 2 đến 5 triệu năm trước, khi dòng sông chảy qua khu vực núi đá vôi và bị chôn vùi.

Đáp án: B

Câu 2.2

The most important feature of “Garden of Eden” is _______

 • A

    giant stalagmites

 • B

    the biodiversity

 • C

   the biggest length 

 • D

   the river below

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Deep inside the cave exists a grandiose tropical jungle called “Garden of Eden” by the explorers. The jungle is home to diversified system of fauna and flora.

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm quan trọng nhất của Vườn Eden là_____

A. những măng đá khổng lồ

B. đa dạng sinh học

C. chiều dài lớn nhất

D. dòng sông ở dưới

Thông tin: Deep inside the cave exists a grandiose tropical jungle called “Garden of Eden” by the explorers. The jungle is home to diversified system of fauna and flora.

Tạm dịch: Sâu bên trong hang tồn tại một khu rừng nhiệt đới hùng vĩ có tên là Vườn Eden được đặt tên bởi những nhà thám hiểm. Khu rừng là nơi có hệ thống động vật và thực vật đa dạng.

Đáp án: B

Câu 2.3

We can infer from the passage that ________.

 • A

    tunnels and giant domes were formed at the same time

 • B

   “pearl collection” contains a lot of precious stones

 • C

    “Garden of Eden” is in the underground river 

 • D

   we can live in the cave with the air and water

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Chúng ta có thể suy ra từ đoạn văn rằng_______

A. đường hầm và mái vòm khổng lồ được hình thành cùng một lúc

B. bộ sưu tập ngọc trai chứa rất nhiều đá quý

C. Vườn Eden nằm trong dòng sông ngầm

D. chúng ta có thể sống trong hang với không khí và nước

Lời giải chi tiết :

Chúng ta có thể suy ra từ đoạn văn rằng_______

A. đường hầm và mái vòm khổng lồ được hình thành cùng một lúc

B. bộ sưu tập ngọc trai chứa rất nhiều đá quý

C. Vườn Eden nằm trong dòng sông ngầm

D. chúng ta có thể sống trong hang với không khí và nước

- Phương án A: “In soft limestone areas, the collapse of tunnel ceiling formed large holes which became giant domes afterward.” => tunnel hình thành trước rồi  mới tạo ra được những hố lớn từ đó hình thành giant domes => A sai

- Phương án B: “Not far from the “Garden of Eden” lies an enormous “pearl collection” consisting of tens of thousands of small stone pieces in dry ponds, contributing to magnificent beauty of the cave.” => “Bộ sưu tập ngọc trai” này chỉ là chứa những viên đá nhỏ tạo nên vẻ đẹp cho hang động chứ không phải là đá quý => sai

- Phương án C: “Besides, the cave possesses a 2.5-kilometre underground river.” => Tác giả chỉ đề cập có 1 dòng sông ngầm trong hang động thôi chứ không đề cập đến nó có vị trí  thế nào với vườn Eden => sai

- Phương án D: “The jungle is home to diversified system of fauna and flora.” => Khu rừng trong hang có hệ thực vật và động vật đa dạng => nên từ đó suy ra con người có thể sống trong đó vì có không khí và nước.

Đáp án: D

Câu 2.4

All of the following are the wonderful features of Son Doong Cave EXCEPT ________

 • A

   a river flowing over 2.5 kilometres along the cave

 • B

   spectacular scenery of numerous stalactites and stalagmites

 • C

    a tropical jungle inside with the biodiversity

 • D

    the big sizes of the cave and the giant domes

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Besides, the cave possesses a 2.5-kilometre underground river.

Lời giải chi tiết :

Tất cả những điều sau đây là những đặc điểm tuyệt vời của hang Son Doong NGOẠI TRỪ ________

A. một dòng sông chảy dài hơn 2,5 km dọc theo hang động

B. phong cảnh ngoạn mục của nhiều nhũ đá và măng đá

C. một khu rừng nhiệt đới bên trong với sự đa dạng sinh học

D. kích thước lớn của hang động và mái vòm khổng lồ

Thông tin: Besides, the cave possesses a 2.5-kilometre underground river.

Tạm dịch: Bên cạnh đó, hang động có một dòng sông ngầm dài 2,5 km.

=> Câu A sai

Đáp án: A

Câu 2.5

The feature that makes it different from other caves in Phong Nha - Ke Bang National Park is _______.

 • A

   stalactites and stalagmites

 • B

    its discovery by a local man

 • C

    the two entrances into the cave

 • D

   large holes in the ceiling

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Especially, Son Doong consists of two entrances, which is unique among explored caves in Phong Nha ~ Ke Bang National Park.

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm làm cho nó khác biệt với các hang động khác trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là ___

A. nhũ đá và măng đá

B. sự phát hiện bởi một người đàn ông địa phương

C. hai lối vào hang

D. những lỗ lớn trên trần nhà

Thông tin: Especially, Son Doong consists of two entrances, which is unique among explored caves in Phong Nha ~ Ke Bang National Park.

Tạm dịch: Đặc biệt, Sơn Đoòng bao gồm hai lối vào, là điểm độc đáo trong số các hang động được khám phá trong Vườn quốc gia Phong Nha ~ Kẻ Bàng.

Đáp án: C

Hang Sơn Đoòng

Nằm trong dãy núi đá vôi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng lần đầu tiên được tìm thấy vào năm 1991 bởi Hồ Khánh, một người đàn ông địa phương. Năm 2009, hang động được khám phá và công bố bởi một nhóm các nhà khoa học thuộc Hiệp hội nghiên cứu hang động Anh. Hang Sơn Đoòng được hình thành từ 2 đến 5 triệu năm trước, khi dòng sông chảy qua khu vực núi đá vôi và bị chôn vùi. Nước làm xói mòn đá vôi và tạo ra một đường hầm dưới lòng đất. Ở những vùng đá vôi mềm, sự sụp đổ của trần hầm tạo thành những lỗ lớn trở thành những mái vòm khổng lồ sau đó. Hang động cao khoảng 200m, rộng 200m và dài ít nhất 8,5 km. Đặc biệt, Sơn Đoòng bao gồm hai lối vào, là điểm độc đáo trong số các hang động được khám phá trong Vườn quốc gia Phong Nha ~ Kẻ Bàng. Khám phá hang động, du khách đã rất ngạc nhiên với khung cảnh ngoạn mục của vô số nhũ đá trong đó có một số măng đá khổng lồ cao hơn 70 mét. Sâu bên trong hang tồn tại một khu rừng nhiệt đới hùng vĩ có tên là “Vườn Eden” được đặt tên bởi những nhà thám hiểm. Khu rừng là nơi có hệ thống động vật và thực vật đa dạng. Bên cạnh đó, hang động sở hữu một dòng sông ngầm dài 2,5 km. Cách vườn Eden không xa là một bộ sưu tập ngọc trai khổng lồ, bao gồm hàng chục ngàn mảnh đá nhỏ trong ao khô, góp phần tạo nên vẻ đẹp tráng lệ của hang động.

close