Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 2B Unit 7 trang 121 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR: B78.2. Point and say.3. Play a game.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B78

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

run: chạy

jump: nhảy

fly: bay

walk: đi bộ

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)


Bài 3

3. Play a game.

(Chơi trò chơi.)

Cách chơi: Mỗi bạn sẽ lần lượt dùng hành động và cả lời nói để diễn tả một con vật, sự vật, con người

muốn nói.

Ví dụ, bạn trai sẽ dùng đưa 2 cánh tay lên xuống và dùng lời nói để diễn tả một chú chim “I’m a bird. Fly

with me.”


Quảng cáo
close