Tiếng Anh lớp 3 Stop And Check 2A trang 78-79 Explore Our World

Look. Ask and answer.

Quảng cáo

Cách chơi: Chơi “kéo, búa, bao”, ai thắng sẽ đi được 2 bước, ai thua đi 1 bước. Dừng ở ô nào thì hai bạn hỏi và trả lời câu hỏi thích hợp với hình ảnh ở ô đó. 

Ví dụ: Dừng ở ô đầu tiên, hai bạn hỏi và trả lời: 

“What is he doing?” (Anh ấy đang làm gì vậy?)

“He’s taking a bath.” (Anh ấy đang tắm.) 

Quảng cáo
close