Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 1B Unit 8 trang 133 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR: B96.2. Look. Listen and circle. Write. TR: B97.3. Point to the pictures in 2. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B96

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

Do you like bananas?

Yes, I do. I like bananas.

No, I don’t. I don’t like bananas.

Dịch:

Bạn có thích chuối không?

Vâng, tôi thích. Tôi thích chuối.

Không, không thích. Tôi không thích chuối.


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Do you like ___ ?      (Bạn có thích ___ không?)

Yes, I do.                   (Vâng, tôi thích.)

No, I don’t.                (Không, tôi không thích.)


Bài 2

2. Look. Listen and circle. Write. TR: B97

(Nhìn. Nghe và khoanh tròn. Viết.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

1.

2.

3.


Bài 3

3. Point to the pictures in 2. Ask and answer.

(Chỉ vào hình ở phần 2. Hỏi và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close