Tiếng Anh lớp 3 Text A Unit 4 trang 74 Explore Our World

1. Listen and read. 2. Read and check √. 3. Read and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Lời giải chi tiết:

My house in Greece (Ngôi nhà của tôi ở Hy Lạp)

Hi, (Xin chào,)

This is my house in Greece. It’s white and blue. In the house, there is a living room, a bedroom, a kitchen, and a bathroom. I am writing in my bedroom. 

(Đây là nhà của tôi ở Hy Lạp. Nó màu trắng và xanh. Trong ngôi nhà, có 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp, và 1 phòng tắm. Tôi đang viết trên giường của mình.)

Love, (Thân mến,)

Maya

Bài 2

2. Read and check √.

(Đọc và đánh dấu √.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Read and answer.

(Đọc và trả lời.)

Phương pháp giải:

 


Lời giải chi tiết:

My house is small. There is a living room and two bedrooms. I love my house. What about you?

(Ngôi nhà của tôi nó nhỏ. Có 1 phòng khách và 2 phòng ngủ. Tôi yêu quý ngôi nhà của mình. Còn bạn thì sao?)


My house is not big. It’s blue and yellow. In my house, there is a living room, a kitchen, two bedrooms and two bathrooms. I love my house.

(Nhà của tôi không to lắm. Nó màu xanh và vàng. Trong nhà, có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ và 2 nhà tắm. Tôi yêu quý ngôi nhà của mình.)

Quảng cáo
close