Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English A Unit 2 trang 40 Explore Our World

1. Listen and repeat.2. Listen and sing.3. Say. Circle the words with y as in the sky.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Lời giải chi tiết:

 sky (bầu trời)

 butterfly (con bướm)

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)

Lời giải chi tiết:

Where are the birds? (Đàn chim đâu rồi?)

They’re in the sky. (Chúng ở trên bầu trời.)

Where are the sun and the moon? (Mặt trời và mặt trăng đâu?)

They’re in the sky. (Chúng ở trên bầu trời.)

The sky is part of our world. (Bầu trời là một phần của thế giới chúng ta.)

Bài 3

3. Say. Circle the words with y as in sky.

(Nói. Khoanh tròn những từ với chữ y như là từ sky.)

Lời giải chi tiết:

- my (của tôi)

- say (nói)

- Freddy 

- butterfly (con bướm)

Quảng cáo
close