Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 1A trang 86 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR: B30.2. Look. Listen and color. TR: B31.3. Draw and play.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B30

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

What are you wearing?

I’m wearing yellow shoes.

Dịch:

Bạn đang mặc gì vậy?

Tôi đang mang đôi giày màu vàng.


Phương pháp giải:

Phương pháp:

- What are you wearing?     (Bạn đang mặc gì?)

  I’m wearing ___ .             (Tôi đang mặc ___ .)

Bài 2

2. Look. Listen and color. TR: B31

(Nhìn. Nghe và tô màu.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

1.

2.

3.

4.


Bài 3

3. Draw and play.

(Vẽ và chơi .)

Cách chơi: 

Đầu tiên, các bạn sẽ vẽ những hình về những vật liên quan đến chủ đề quần áo (Clothes), rồi làm thành

một chiếc vòng đeo trên đầu. 

Một bạn sẽ đặt câu hỏi: “What are you wearing?”, một bạn sẽ đeo chiếc chiếc vòng bất kì có hình về quần

áo, và bạn này không thể nhìn thấy đó là hình gì và phải đoán. Ví dụ, bạn sẽ đoán: “I’m wearing a yellow

shirt.”Quảng cáo
close