Tiếng Anh lớp 3 Text A Unit 1 trang 28 Explore Our World

1. Listen and read. 2. Read and circle. 3. Read and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

It’s a crayon. (Nó là một cây bút màu sáp!)

Look! It’s a crayon. (Nhìn kìa! Nó là một cây bút màu sáp.)

What color is it? (Nó có màu gì?)

It’s blue. (Nó màu xanh.)

Look! Is it a crayon? (Nhìn này! Nó có phải bút màu sáp không?)

No, it isn’t. It’s a pencil. It’s yellow. (Không, không phải. Nó là một cây bút chì. Nó màu vàng.)

I have a yellow pencil, too. (Tôi cũng có một cây bút chì màu vàng.)

Bài 2

2. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)

1. The crayon is blue. yes no
2. There are two crayons. yes no
3. There are two pencils. yes no

Lời giải chi tiết:

1. The crayon is blue. (Bút sáp màu xanh lam.) => yes

2. There are two crayons. (Có hai bút màu sáp.) => no

3. There are two pencils. (Có hai cái bút chì.) => yes

Câu 3

3. Read and answer.

(Đọc và trả lời.)

I have a crayon. It’s blue. What about you?

(Tôi có một cây bút màu sáp. Nó màu xanh. Còn bạn thì sao?)

Lời giải chi tiết:

I have three crayons and one pencil. The crayons are red, yellow and green. The pencil is brown.

(Tôi có 3 cây bút màu sáp và 1 cây bút chì. Bút màu sáp thì màu đỏ, vàng và xanh lá. Bút chì thì màu nâu.)


Quảng cáo
close