Tiếng Anh lớp 3 Unit Opener Unit 2 trang 31 Explore Our World

Look an check. I see____ a frog a buffalo

Quảng cáo

Đề bài

Look and check.

(Nhìn và kiểm tra.)

I see______.

a frog

a buffalo

Lời giải chi tiết

I see a buffalo.

(Tôi nhìn thấy một con trâu.)

Quảng cáo
close