Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 2B Unit 3 trang 55 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Point and say. 3. Draw and say. Guess.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

small: nhỏ, bé

big: to, lớn

handsome: đẹp trai

beautiful: đẹp, xinh đẹp

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)


Bài 3

3. Draw and say. Guess.

(Vẽ và nói. Đoán.)

Phương pháp giải:

Vẽ một thành viên trong gia đình của bạn. Sau đó, người vẽ sẽ cho gợi ý về thành viên đó và một bạn sẽ đoán đó là ai. 

Ví dụ: bạn nam vẽ mẹ của mình và cho gợi ý là từ xinh đẹp “Beautiful. This is my …”. Bạn còn lại sẽ đoán “Mother.”. Trả lời đúng thì bạn vẽ nói “Yes!”, sai thì nói “No!”.


Quảng cáo
close