Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English B Unit 5 trang 93 Explore Our World

1. Listen and repeat. TR: B42.2. Listen and chant. TR: B43.3. Say. Circle the odd one out.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat. TR: B42

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

hhat (nón,mũ)

hhouse (ngôi nhà)

sk skirt (chân váy)

sk – desk (bàn học, bàn làm việc)


Bài 2

2. Listen and chant. TR: B43

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài nghe:

Hat, hat, hat.

The hat is on the desk.

Skirt, skirt, skirt.

The skirt is on the desk.

Oh no!

Hat, hat, hat.

The hat is in the closet.

Skirt, skirt, skirt.

The skirt is in the closet.

Hooray!

Dịch:

Cái nón, cái nón, cái nón.

Cái nón ở trên cái bàn.

Chân váy, chân váy, chân váy.

Chân váy ở trên cái bàn.

Ồ không!

Cái nón, cái nón, cái nón.

Cái nón ở trong tủ quần áo.

Chân váy, chân váy, chân váy.

Chân váy ở trong tủ quần áo.

Hoan hô!Bài 3

3. Say. Circle the odd one out.

(Nói. Khoanh tròn một từ khác từ còn lại.)

1. skirt                          sky                           clock

2. home                        chair                          house

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

1. skirt (chân váy)                           sky (bầu trời)                        clock (đồng hồ)


2. home (nhà)                                 chair (ghế)                            house (ngôi nhà)

Quảng cáo
close