Tiếng Anh lớp 3 Stop And Check 4A trang 144-145 Explore Our World

Look. Ask and answer.Your turn.Ok.Her eyes are brown.

Quảng cáo

 

Cách chơi: Chơi “kéo, búa, bao”, ai thắng sẽ đi 2 bước, ai thua đi 1 bước. Dừng ở ô nào thì nhìn vào ô

người đang đứng có hình gì thì đặt câu liên quan đến hình đó. 

Ví dụ, một bạn dừng ở ô đầu tiên sẽ đặt môt câu “Her eyes are brown.”


Quảng cáo
close