Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 1A Unit 1 trang 20 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Look. Listen and number. 3. Draw and say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

I have a crayon. (Tôi có một cây bút màu sáp.)

I have a book. (Tôi có một quyển sách.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Look. Listen and number.

(Nhìn. Nghe và đánh số.)

Bài 3

3. Draw and say.

(Vẽ và nói.)

I have a pencil. (Tôi có 1 cây bút chì.)

Phương pháp giải:

Hướng dẫn: Vẽ dụng cụ học tập của em và dùng mẫu câu "I have..." (Tôi có...) để mô tả.

Lời giải chi tiết:

I have a book. (Tôi có 1 quyển sách.)

Quảng cáo
close