Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 2B Unit 4 trang 69 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Point and say. 3. Make the cards. Say and play.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

taking a bath: đi tắm

sleeping: ngủ

watching TV: xem TV

play: chơi

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)


Bài 3

3. Make the cards. Say and play.

(Làm những tấm thẻ. Nói và chơi.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Làm 5 tấm thẻ, mỗi thẻ tương ứng với hình ảnh về những việc làm ở nhà (eating, cleaning, cooking, washing dishes, taking a bath, sleeping, watching TV, playing…), ghi số từ 1 đến 5 vào các thẻ. Một bạn sẽ lật thẻ bất kì và hỏi người bạn còn lại đánh vần từ/cụm từ đó.

Ví dụ: Bạn nữ chọn thẻ số 1 và nói: “Number 1. Sleeping. How do you spell it?”. Bạn nam đánh vần và hỏi lại bạn của mình: “S-L-E-E-P-I-N-G”. Number 2. Watching TV.”. Cứ lần lượt 2 bạn thực hành qua lại cùng nhau.


Quảng cáo
close