Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 1A Unit 2 trang 34 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat.2. Look. Listen and draw lines.3. Draw and color. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Phương pháp giải:

Phương pháp:

- Is it ___?  (Nó có phải là ___ không?)

   Yes, it is. (Vâng, đúng vậy.) 

   No, it isn’t. (Không, không phải.) 

Lời giải chi tiết:

Is it a butterfly? (Nó có phải là một con bướm không?)

No, it isn’t. (Không, không phải.)


Is it a bird? (Nó có phải là một con chim không?)

Yes, it is. (Vâng, đúng vậy.)

Bài 2

2. Look. Listen and draw lines.

(Nhìn. Nghe và vẽ đường thẳng.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Draw and color. Ask and answer.

(Vẽ và tô màu. Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

Một bạn vẽ và tô màu bức tranh, sau đó 2 bạn sẽ hỏi và trả lời về bức tranh đó. 

Ví dụ: Is it a butterfly? (Nó có phải là con bướm không?)

          Yes, it is.          (Vâng, nó là con bướm.)

Lời giải chi tiết:

Is it a tree? (Nó có phải là cái cây không?) 

Yes, it is. (Vâng, đúng vậy.) 

 

Is it a bird? (Nó có phải là con chim không?) 

No, it isn't. (Không, không phải.) 

 

Is it a rock? (Nó có phải là hòn đá không?) 

Yes, it is. (Vâng, đúng vậy.)

 

Is it a river? (Nó có phải là dòng sông không?) 

No, it isn't. (Không, không phải.) 

Quảng cáo
close