Tiếng Anh lớp 3 Stop And Check 1A trang 46 Explore Our World

Look. Ask and answer.

Quảng cáo

 

Cách chơi: Chơi “kéo, búa, bao”, ai thắng sẽ đi được 2 bước, ai thua đi 1 bước. Dừng ở ô nào thì nhìn vào ô người đang đứng, một bạn hỏi và một bạn trả lời.

Ví dụ: Dừng ở ô đầu tiên. Hai bạn hỏi và trả lời: 

"How many erasers?" (Có bao nhiêu cục tẩy?) 

"Six." (Có sáu.) 

Quảng cáo
close