Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 1B Unit 5 trang 87 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR: B32.2. Look. Listen and check √. TR: B33.3. Draw and play.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B32

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

Are you wearing green gloves?

Yes, I am.

No, I’m not.                       

Dịch:

Bạn đang đeo đôi găng tay màu xanh lá phải không?

Vâng, đúng rồi.

Không, không phải.


Phương pháp giải:

Phương pháp:

- Are you wearing ___ ?      (Bạn đang mặc ____ phải không?)

  Yes, I am.                           (Vâng, đúng rồi.)

   No, I’m not.                       (Không, không phải.)

Bài 2

2. Look. Listen and check √. TR: B33

(Nhìn. Nghe và đánh dấu √.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

1.

2.

3.


Bài 3

3. Draw and play.

(Vẽ và chơi .)

Cách chơi: 

Đầu tiên, các bạn sẽ vẽ hình về những vật liên quan đến chủ đề quần áo (Clothes).

Một bạn sẽ cầm hình và không cho bạn còn lại thấy. Một bạn sẽ hỏi và đoán đó là gì, ví dụ “Are you

wearing a yellow shirt?”. Nếu sai thì trả lời “No, I’m not.”, đáp án đúng thì trả lời “Yes, I am.”


Quảng cáo
close