Tiếng Anh lớp 3 Text A Unit 7 trang 126 Explore Our World

1. Listen and read. TR: B87.2. Read and circle.3. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and read. TR: B87

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Monsters!

Can you draw a monster?

Yes, I can. Look! This is my monster!

Oh, he has one eye. The eye is big!

And he has four legs. The legs are short.

Can your monster run?

Yes. He can run and jump. He can’t fly.

Dịch:

Những con quái vật!

Bạn có thể vẽ một con quái vật không?

Vâng, tôi có thể vẽ. Hãy nhìn! Đây là con quái vật của tôi vẽ!

Ồ, anh ấy có một con mắt. Con mắt thật to!

Và anh ấy có 4 cái chân. Những cái chân ngắn.

Con quái vật của bạn có thể chạy không?

Vâng. Anh ấy có thể chạy và nhảy. Anh ấy không thể bay.


Bài 2

2. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

1. The monster has ___.                                             a.one eye                           b. two eyes

    (Con quái vật có ___.)                                            a. một con mắt                   b.hai con mắt

2. It has ___ legs.                                                      a. big                                 b. short

 (Nó có chân ___ .)                                                    a. to                                   b. ngắn

3. The monster can ___.                                             a. jump                              b. fly

  (Con quái vật có thể ___ .)                                       a. nhảy                               b. bay

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

1. Can you draw a monster?

2. Can your monster run?

3. Can your monster jump?


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

1. Can you draw a monster?

    Yes, I can.

2. Can your monster run?

    Yes, it can.

3. Can your monster jump?

    Yes, it can.

Dịch:

1. Bạn có thể vẽ một con quái vật không?

    Vâng, tôi có thể.

2. Con quái vật của bạn có thể chạy không?

    Vâng, nó có thể.

3. Con quái vật của bạn có thể nhảy không?

    Vâng, nó có thể.


Quảng cáo
close