Tiếng Anh lớp 3 Text B Unit 7 trang 127 Explore Our World

1. Listen and read. TR: B88.2. Look and say.3. Draw your monster. Write about it. Write 10 – 20 words.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and read. TR: B88

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

This is my monster. He is green. His body is small. He has short arms. He can sing.

Dịch:

Đây là con quái vật của tôi. Anh ấy màu xanh lá. Cơ thể của anh ấy nhỏ. Anh ấy có cánh tay ngắn. Anh

ấy có thể hát.


Bài 2

2. Look and say.

(Nhìn và nói.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

- This is my monster. Her body is small.

  (Đây là con quái vật của tôi. Cơ thể của cô ấy nhỏ.)

Bài 3

3. Draw your monster. Write about it. Write 10 – 20 words. 

(Vẽ con quái vật của riêng bạn. Viết về nó. Viết tầm 10 – 20 từ.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

This is my monster. She is pink. He has one big eye and two legs. She can run and dance.

Dịch:

Đây là con quái vật của tôi. Cô ấy màu hồng. Cô ấy có một con mắt to và hai cái chân. Cô ấy có thể chạy

và nhảy múa.


Quảng cáo
close