Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 2A Unit 3 trang 54 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Point and say. 3. Do. Guess and say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

young: trẻ

old: già

tall: cao

short: thấp

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)


Bài 3

3. Do. Guess and say.

(Làm theo. Đoán và nói.)

Phương pháp giải:

Phương pháp: Một bạn sẽ diễn tả nghĩa của một từ bằng hành động, cử chỉ, và bạn còn lại đoán xem đó là từ gì. 

Ví dụ: Bạn trai diễn tả sự già nua bằng hành động (ho, còng lưng), bạn gái đoán từ được diễn tả là “Old”. 

Quảng cáo
close