Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 1B Unit 7 trang 119 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR: B75.2. Look. Listen and number. TR: B76.3. Point to the pictures in 2. Say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B75

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

His eyes are brown.

Her eyes are brown.

Their eyes are brown.

Dịch:

Đôi mắt của anh ấy màu nâu.

Đôi mắt của cô ấy màu nâu.

Đôi mắt của họ màu nâu.


Phương pháp giải:

Phương pháp:

my: của tôi

your: của bạn

our: của chúng tôi, của chúng ta


Bài 2

2. Look. Listen and number. TR: B76

(Nhìn. Nghe và đánh số.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:


Bài 3

3. Point to the pictures in 2. Say.

(Chỉ vào hình ở phần 2. Nói.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close