Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 2A Unit 3 trang 56 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Look. Read and write. 3. Make the cards. Say and play.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

The sister is tall. (Chị gái cao.)

The brother is short. (Em trai thấp.)

Bài 2

2. Look. Read and write.

(Nhìn. Đọc và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. The grandfather is old. (Ông thì già.)

2. The family is big. (Gia đình lớn.)

Bài 3

3. Make the cards. Say and play.

(Làm những tấm thẻ. Nói và chơi.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Làm 5 tấm thẻ, mỗi thẻ tương ứng với hình các thành viên trong gia đình (grandmother, grandfather, father, mother, brother, sister…), ghi số từ 1 đến 5 vào mỗi thẻ. Một bạn sẽ lật thẻ bất kì, trúng thành viên nào trong gia đình thì bạn sẽ phải miêu tả người đó (old, young, beautiful, handsome …). 

Ví dụ: bạn nữ chọn thẻ số 1 là hình ảnh ông và nói “Number 1. The grandfather is old”. 

Quảng cáo
close