Tiêng Anh lớp 3 Unit Opener Unit 4 trang 63 Explore Our World

Look and check. The house is_______ big small

Quảng cáo

Đề bài

Look and check.

(Nhìn và kiểm tra.)

The house is _____

big

small

Lời giải chi tiết

The house is small

(Ngôi nhà nhỏ.)

Quảng cáo
close