Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English A Unit 4 trang 72 Explore Our World

1. Listen and repeat. 2. Listen and sing. 3. Look and say. Draw lines.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Lời giải chi tiết:

sofa (ghế sô pha)

rainbo(cầu vồng)

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)

Lời giải chi tiết:

Where do you sleep? (Bạn ngủ ở đâu?)

I sleep in the bedroom. (Tôi ngủ ở trong phòng ngủ.)

Is there a bed? (Có giường không?)

Yes, there is. (Vâng, có.)

At home, my home, at home, where I live. (Ở nhà, nhà của tôi, ở nhà, nơi tôi sống.)

Bài 3

3. Look and say. Draw lines.

(Nhìn và nói. Vẽ đường thẳng.)

Lời giải chi tiết:

School: trường học 
Computer: máy tính 
Buffalo: con trâu 
Old: già, cũ 
Rainbow: cầu vồng 
note: giấy nhớ, ghi chép

Quảng cáo
close