Tiếng Anh lớp 3 Project 4 trang 143 Explore Our World

1. Make a poster about food.2. Ask and answer.3. Present.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Make a poster about food.

(Làm một tấm áp phích về đồ ăn.)

Phương pháp giải:

Phương pháp:

1. Draw and color. (Vẽ và tô màu.)

2. Cut. (Cắt.)

3. Glue. (Dán.)

4. Write your name. (Viết tên của bạn vào.)

Bài 2

2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

Phương pháp:

- What’s your favorite food?

   I like fish.

- Do you like bananas? 

  Yes, I do. Do you like fish?

   No, I don’t. I like eggs.

Dịch:

- Đồ ăn yêu thích của bạn là gì?

  Tôi thích cá.

- Bạn có thích chuối không?

  Vâng, tôi thích. Bạn có thích cá không?

  Không, tôi không thích. Tôi thích trứng.


Bài 3

3. Present.

(Món quà.)

I like eggs, fish, bananas, and milk. My favorite food is rice. It’s good food.

Dịch:

Tôi thích trứng, cá, chuối và sữa. Đồ ăn yêu thích của tôi là cơm. Nó là đồ ăn tốt cho sức khỏe.


Quảng cáo
close