Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 2A Unit 2 trang 36 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Point and say. 3. Draw and color. Say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

a cloud: đám mây

a star: ngôi sao

a rainbow: cầu vồng

the moon: mặt trăng

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Bài 3

3. Draw and color. Say.

(Vẽ và tô màu. Nói.)

Phương pháp giải:

Ví dụ: Bạn vẽ ngôi sao và tô màu những ngôi sao đó. Sau đó, bạn sẽ nói:

- They’re yellow stars. (Chúng là những ngôi sao màu vàng.)

Lời giải chi tiết:

It's a white moon. (Nó là mặt trăng màu trắng.) 

They're pink clouds. (Chúng là những đám mây màu hồng.) 

It's a colorful rainbow. (Nó là một chiếc cầu vồng nhiều màu sắc.) 

Quảng cáo
close