Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 2A Unit 1 trang 24 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Look. Listen and check √. 3. Draw. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

How many pencils? (Có bao nhiêu cây bút chì?)

One. (Một.)

How many crayons? (Có bao nhiêu cây bút màu sáp?)

Three. (Ba.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Look. Listen and check √.

(Nhìn. Nghe và đánh dấu √.)

Bài 3

3. Draw. Ask and answer.

(Vẽ. Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: 1 bạn sẽ vẽ một số dụng cụ học tập và hỏi bạn khác có bao nhiêu. Bạn còn lại đó sẽ nhìn tranh và trả lời.

Ví dụ: Bạn nam vẽ 6 cục tẩy và đặt câu hỏi cho bạn của mình.

How many erasers? (Có bao nhiêu cục tẩy?)

Six. (Sáu.)

Quảng cáo
close