Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 2A Unit 1 trang 22 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Point and say. 3. Play a game.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

a book: quyển sách

an eraser: cục tẩy

a ruler: thước kẻ

a glue: hồ dán, keo dán

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)


Bài 3

3. Play a game.

(Chơi trò chơi.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Một bạn điều khiển trò chơi sẽ đọc cái mà bạn đó có, các bạn tham gia chơi sẽ phải tìm và cầm đúng vật đó. Ví dụ, bạn điều khiển trò chơi nói có quyển sách “I have a book.”, các bạn phải cầm ngay một quyển sách.

Quảng cáo
close