Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 2A Unit 7 trang 122 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR: B79.2. Make the cards. Listen and play. TR: B80.3. Ask and write.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B79

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

Can you run?

Yes, I can. I can run.

Dịch:

Bạn có thể chạy không?

Vâng, tôi có thể. Tôi có thể chạy.

Can you fly?

No, I can’t.

Dịch:

Bạn có thể bay không?

Không, tôi không thể.


Phương pháp giải:

Phương pháp:

- Can you ___ ?   (Bạn có thể ___ ?)

  Yes, I can.         (Vâng, tôi có thể .)

  No, I can’t.        (Không, tôi không thể.)

Bài 2

2. Make the cards. Listen and play. TR: B80

(Làm thành những tấm thẻ. Nghe và chơi.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


Bài 3

3. Ask and write.

(Hỏi và viết.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close