Tiếng Anh lớp 3 Classroom Language (B) trang 7 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat.2. Listen, point and say.3. Do. Guess and say

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

write: viết

draw: vẽ

sing: hát

count: đếm

Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Bài 3

3. Do. Guess and say.

(Diễn tả. Đoán và nói.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Một người sẽ diễn tả, một người nhìn, đoán và nói đó là hành động gì.

Sing! (Hát!)

Write! (Viết!)

Draw! (Vẽ!)

Count! (Đếm!)

Quảng cáo
close