Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 2B Unit 6 trang 105 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR: B59.2. Look and read. Listen and check √. TR: B60.3. Make the cards. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B59

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

Are these your balls?

Yes, they are.

Dịch:

Đây là mấy trái banh của bạn phải không?

Vâng, là chúng.

Are these your tops?

No, they aren’t.

Dịch:

Đây là mấy con quay của bạn phải không?

Không, không phải.


Phương pháp giải:

Phương pháp:

- Are these + số nhiều ?   (Đây là ___ phải không? )

  Yes, they are.                 (Vâng, là chúng . )

  No, they aren’t.              (Không, không phải . )

Bài 2

2. Look and read. Listen and check √. TR: B60

(Nhìn và đọc. Nghe và đánh dấu √.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

1.

2.


Bài 3

3. Make the cards. Ask and answer.

(Làm thành những tấm thẻ. Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

Phương pháp: 

Làm  thành nhiều tấm thẻ với mỗi thẻ là tương ứng với hình về vật liên quan đến những món đồ chơi

(robot, teddy bear, doll, puppet, ball, kite, top, yo-yo, train, bike, car, truck, puzzle, drum, plane …). Một

bạn lật thẻ , hỏi và dùng mẫu câu “Are these your ___?”, một bạn trả lời. Nếu đúng trả lời “Yes, they

are.”, sai là “No, they aren’t.”

Ví dụ, một bạn lật thẻ và hỏi “Are these your tops?”. Bạn còn lại trả lời “No, they aren’t.”


Quảng cáo
close