Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 1B Unit 6 trang 101 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR: B53.2. Look. Listen and find. Draw lines. TR: B54.3. Look at the toys in 2. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B53

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

Do you want a ball?

Yes, I do.

Sure! I want a ball.

No, I don’t.                       

Dịch:

Bạn muốn một trái banh phải không?

Vâng, tôi muốn.

Chắc chắn rồi! Tôi muốn một trái banh.

Không, tôi không muốn .Phương pháp giải:

Phương pháp:

- Do you want ___ ?            (Bạn muốn ___ phải không?)

  Yes, I do.                           (Vâng, tôi muốn.)

   No, I don’t.                       (Không, tôi không muốn.)

Bài 2

2. Look. Listen and find. Draw lines. TR: B54

(Nhìn. Nghe và tìm. Vẽ các đường thẳng.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

1.

2,

3.

4.


Bài 3

3. Look at the toys in 2. Ask and answer.

(Nhìn vào những món đồ chơi ở phần 2. Hỏi và trả lời.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

- Do you want a top? (Bạn có muốn con quay không?)

   Yes, I do. (Vâng, tôi muốn.)

-

-

-


Quảng cáo
close