Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1A Unit 6 trang 98 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR. B47.2. Listen and point. Say. TR. B48.3. Play a game.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR. B47

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

a train: tàu hỏa, xe lửa

a bike: xe đạp

a car:ô tô, xe hơi

a truck: xe tải

Bài 2

2. Listen and point. Say. TR. B48

(Nghe và chỉ. Nói.)


Bài 3

3. Play a game.

(Chơi trò chơi.)

Cách chơi: Dán các bức tranh lên bảng (bike, car, truck, train). Một bạn sẽ ra lệnh, một bạn sẽ nhìn và

chỉ nhanh vào bức tranh được yêu cầu.

Ví dụ, một bạn ra lệnh “Point to the train!”, bạn kia phải chỉ vào bức tranh có chiếc xe lửa.Quảng cáo
close