Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1A Unit 2 trang 32 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat.2. Listen, point and say.3. Look. Guess and say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)


Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

 

Lời giải chi tiết:

the sky: bầu trời

the tree: cái cây

a bird: con chim

a butterfly: con bướm

Bài 3

3. Look. Guess and say.

(Nhìn. Đoán và nói.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Một bạn sẽ dùng hành động để diễn tả, bạn còn lại sẽ đoán đó là con vật gì.

Ví dụ:  Sau khi nhìn bạn mình diễn tả hành động, bạn đoán “It’s a bird.”. Nếu đúng thì bạn diễn tả hành động sẽ nói “Yes!”, sai thì nói “Oh no!”.

Lời giải chi tiết:

 


Quảng cáo
close