Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 1A Unit 3 trang 52 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Look. Read and draw lines. 3. Point. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Phương pháp giải:

 Who’s this? (Đây là ai?)

 


Lời giải chi tiết:

Who’s this? (Đây là ai?)

The sister. (Em gái.)

Bài 2

2. Look. Read and draw lines.

(Nhìn. Đọc và kẻ đường thẳng.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

1. c

    Who’s this? (Đây là ai?)

    The mother. (Là mẹ.)

2. a

    Who’s this? (Đây là ai?)

    The brother. (Là anh trai.)

3. b

    Who’s this? (Đây là ai?)

    The grandfather. (Là ông.)

Bài 3

3. Point. Ask and answer.

(Chỉ. Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

Who’s this? (Đây là ai?)

Lời giải chi tiết:

- Who’s this? (Đây là ai?)

   The father. (Là bố.)

   Yes. (Đúng vậy.)

- Who’s this? (Đây là ai?)

   The mother. (Là mẹ.)

   Yes. (Đúng vậy.)

- Who’s this? (Đây là ai?)

   The brother. (Là anh trai.)

   Yes. (Đúng vậy.)

- Who’s this? (Đây là ai?)

   It’s me. (Là tôi.)

   Yes. She’s my sister. (ĐÚng vậy. Cô ấy là em gái tôi.)

Quảng cáo
close