Tiếng Anh lớp 3 Text B Unit 5 trang 95 Explore Our World

1. Listen and read. TR: B45.2. Look and say.3. Write about Jenny or Mark. Write 10 – 20 words.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and read. TR: B45

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

He’s Rosy. He’s wearing white pants. Those are his black shoes. That is his green hat.

Dịch:

Anh ấy là Rosy. Anh ấy đang mặc quần màu trắng. Đó là đôi giày đen của anh ấy. Đó là cái nón màu xanh

lá cây của anh ấy.Bài 2

2. Look and say.

(Nhìn và nói.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

- She’s Jenny. She’s wearing a pink jacket. These are her blue gloves.

  (Cô ấy là Jenny. Cô ấy đang mặc áo khoác màu hồng. Đây là đôi găng tay màu xanh của cô ấy.)

 - He’s Mark. He’s wearing a black T-shirt and gray pants. Those are his black shoes. That’s his ball.

   (Anh ấy là Mark. Anh ấy đang mặc áo thun đen và quần xám. Đó là đôi giày đen của anh ấy. Đó là trái

banh của anh ấy.)

Bài 3

3. Write about Jenny or Mark. Write 10 – 20 words. 

(Viết về Jenny hoặc Mark. Viết tầm 10 – 20 từ.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

- She’s Jenny. She’s wearing a pink jacket and blue gloves. She’s so cute.

  (Cô ấy tên Jenny. Cô ấy đang mặc áo khoác màu hồng và đeo đôi găng tay màu xanh của cô ấy. Cô ấy thật

dễ thương.)

Quảng cáo
close