Tiếng Anh lớp 3 Text A Unit 6 trang 108 Explore Our World

1. Listen and read. TR: B65.2. Read and circle.3. Say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and read. TR: B65

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

We ♥ teddy bears!

People love teddy bears. Children play with them and sleep with them. There are even teddy bear

museums! Look at the picture! This teddy bear museum is in Korea. There are many teddy bears here. Do

you want a teddy bear?

Dịch:

Chúng tôi ♥ gấu bông!!

Người ta đều yêu thích gấu bông. Trẻ con chơi với chúng và ngủ với chúng. Thậm chí còn có nhiều sân

vận động dành cho gấu bông! Hãy nhìn vào bức tranh! Viên bảo tàng dành cho gấu bông này ở Hàn Quốc.

Có nhiều con gấu bông ở đây. Bạn có muốn một con gấu bông không?Bài 2

2. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)

1. People don’t love teddy bears.                                                   Yes                              No

2. Children sleep with teddy bears.                                                Yes                              No

3. The teddy bear museum is in Việt Nam.                                     Yes                              No

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

1. People don’t love teddy bears.                                    Yes                             No

    (Người ta không yêu thích gấu bông.)

2. Children sleep with teddy bears.                                 Yes                             No

    (Trẻ con ngủ với gấu bông.)

3. The teddy bear museum is in Việt Nam.                      Yes                             No

    (Bảo tàng dành cho gấu bông ở Việt Nam.)

Bài 3

3. Say.

(Nói.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

- I play with my teddy bear and my train. Do you want the teddy bear?

   Yes! Thanks!

Dịch:

- Tôi chơi với gấu bông của tôi và chiếc xe lửa của tôi. Bạn có muốn gấu bông không?

  Vâng có! Cám ơn!.


Quảng cáo
close