Tiếng Anh lớp 3 Value Unit 5 trang 96 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR: B46.2. Think. How do you take care of your clothes?3. Share.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B46

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

Take care of your clothes.

I love my clothes.

I take care of them.

I clean them.

Dịch:

Chăm sóc quần áo của mình.

Tôi yêu quý quần áo của mình.

Tôi chăm sóc chúng.

Tôi lau chùi cho chúng.


Bài 2

2. Think. How do you take care of your clothes?

(Suy nghĩ. Bạn chăm sóc quần áo của bạn như thế nào?)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

I love my T- shirts.

I take care of them.

I iron them.

I wash them. 

Dịch:

Tôi yêu quý những cái áo thun của mình.

Tôi chăm sóc chúng.

Tôi ủi đồ.

Tôi giặt chúng.


Bài 3

3. Share. 

(Chia sẻ.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

I love my shoes.

I take care of them.

I clean them.

Dịch:

Tôi yêu quý đôi giày của mình.

Tôi chăm sóc chúng.

Tôi lau chùi cho chúng


Quảng cáo
close