Tiếng Anh lớp 3 Value Unit 6 trang 110 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR: B67.2. Think. What do you share with your friends?3. Share.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B67

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

Share your toys.

I share my toys with my friends.

We play together.

Dịch:

Chia sẻ những món đồ chơi của bạn.

Tôi chia sẻ những món đồ chơi với những người bạn của mình.

Chúng tôi cùng chơi.


Bài 2

2. Think. What do you share with your friends?

(Suy nghĩ. Bạn chia sẻ cái gì với bạn của bạn?)

 

 


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

I share a yo-yo with my friends.

We play together.

Dịch:

Tôi chia sẻ cái yô-yô với những người bạn của mình.

Chúng tôi cùng chơi.

Bài 3

3. Share. 

(Chia sẻ.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

I share my games with my friends.

I play together.

Dịch:

Tôi chia sẻ cái máy trò chơi cầm tay với những người bạn của mình.

Chúng tôi cùng chơi.


Quảng cáo
close