Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 1B Unit 3 trang 53 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Look. Listen and draw lines. 3. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Phương pháp giải:

Phương pháp:

- How many ___ do you have?  (Bạn có bao nhiêu ___?)

  I have ___.      (Tôi có ___.)

Lời giải chi tiết:

How many brothers do you have? (Bạn có bao nhiêu anh trai?)

I have two brothers. (Tôi có 2 anh trai.)


How many sisters do you have? (Bạn có nhiêu chị gái?)

I have no sisters. (Tôi không có chị gái.)

Bài 2

2. Look. Listen and draw lines.

(Nhìn. Nghe và kẻ đường thẳng.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

Phương pháp:

- How many ___ do you have?  (Bạn có bao nhiêu ___?)

  I have ___.      (Tôi có ___.)

Lời giải chi tiết:

How many sisters do you have? (Bạn có nhiêu chị gái?)

I have one sister. (Tôi có 1 chị gái.)

 

How many brothers do you have? (Bạn có bao nhiêu anh trai?)

I have no brothers. (Tôi không có anh trai.)

Quảng cáo
close